ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

 

Professor Dr.Sergey Meleshko
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์      
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
 

 
Professor Dr.Yupeng Yan
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” ประจำหลักสูตรฟิสิกส์
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” ประจำหลักสูตรเคมี
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย    
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเคมี
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง