ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ดร.ปิยาอร นำไพศาล

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์  สำนักวิชาแพทยศาสตร์

    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 
อาจารย์ นพ.ดร.บัณฑิต อัศวฤทธิไกร
     อาจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 
พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ 
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 
               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป
 
อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ พรมโย
    อาจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 
               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง