ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการขยายเวลาการศึกษาให้นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) (ฉบับที่ ๔)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง มาตรการขยายเวลาการศึกษาให้นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) (ฉบับที่ ๔)
 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใด้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการขยายเวลา
การศึกษาให้นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19)
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น
 
ตามหนังสือที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว ๑๓๔๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่าปัจจุปันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้คลี่คลายแล้ว
แต่สถานการณ์ระหว่างที่มีการแพร่ ระบาดยังส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน จึงมีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้นปริญญา
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ที่มีระยะเวลา
การศึกษาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ขยายออกไปให้อีก ๑ ปีการศึกษา
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาสัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศมาตรการขยายเวลาการศึกษาให้นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ดังนี้
๑. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่ กำหนดในปีการศึกษา
๒๕๖๕ ให้สามารถขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปใด้อีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วไม่เกิน
๓ ภาคการศึกษา
๒. ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอขยายเวลาการศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา
หรือประธานหลักสูตร และให้คณบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิขา
และให้สำนักวิชาแจ้งผลการอนุมัติให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบโดยเร็ว
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
--------------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง