ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาฟิสิกส์
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
 
6. อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ปิ่นอยู่
สังกัดสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
 
7. อาจารย์พิเศษ พญ.สุธาทิพย์ วัฒนะพนาลัย
สังกัดกลุ่มงานเวชกรรม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ” ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง