ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจํา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจํา
 
     โดยที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจํา จํานวน ๕ คน จะครบวาระในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามมาตรา ๑๔ (๔) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๔ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการและคณาจารย์ประจํา พ.ศ. ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจํา
 
    บัดนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภท คณาจารย์ประจํา ได้เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจํา เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ผลปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจํา ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล
(อาจารย์ประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 
 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ
(อาจารย์ประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.ปิยาอร นําไพศาล 
(อาจารย์ประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร์)
 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียบํารุง
(อาจารย์ประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ 
(อาจารย์ประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีดังกล่าว มีวาระการดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 
--------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง