การยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง การยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัยและผลงานทางวิชาการ
 

         ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาบางท่านได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยโดยกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยอย่างร้ายแรงนั้น
 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอประกาศว่า ผู้บริหารยังคงยึดมั่นต่อนโยบายด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ต้องดำเนินงานอย่างถูกต้องทางวิชาการ โดยยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยอย่างเคร่งครัด หากพบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน และดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป

 

ลงวันที่ 19 มกราคม 2566


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง