กําหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง กําหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น
 
เพื่อให้การดําเนินการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จึงกําหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
๑. วันจันทร์ที่ ๔ - วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
วันซ้อมย่อย
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๒. วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
วันซ้อมใหญ่
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
๓. วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

----------------------

Announcement Schedule of the Rehearsals and Commencement Ceremony
Academic Year 2020
 
In order to prepare all the graduates for the rehearsals and the commencement ceremony, Suranaree University of Technology would like to announce the schedule of events, as presented below.
 
1. Monday and Tuesday, July 4th and 5th, 2022
First and Second Rehearsals at Surapat 2 Building, Suranaree University of Technology
 
2. Wednesday, July 6, 2022
Final Rehearsal at Surapat 2 Building, Suranaree University of Technology
 
3. Thursday, July 7th, 2022
Commencement Ceremony at Surapat 2 Building, Suranaree University of Technology
 
Thank you for your attention and kind cooperation in attending all the activities above.
Announced on May 12, 2022-----------------------------------------------

----------------------------------------------

 

---------------

สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 จะแจ้งในโอกาสต่อไป 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง