โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นั้น เนื่องจาก นายวิจิตร  ศรีสอ้าน ได้ถึงแก่อนิจกรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลับ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบ ให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจารณ์ พานิช ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567
 
                                         ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง