คณะรัฐมนตรี เห็นชอบงบประมาณโครงการกลุ่มภาคอีสานตอนล่าง กรอ.นครราชสีมา ภาคเอกชน และ มทส. ร่วมสนองนโยบาย

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบงบประมาณโครงการกลุ่มภาคอีสานตอนล่าง
กรอ.นครราชสีมา ภาคเอกชน และ มทส. ร่วมสนองนโยบาย
 
รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย อ. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ  และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี   ในโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
 
 
ในโอกาสนี้  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการถ่ายทอดปรับแปลงเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม โดยเทคโนธานี มทส. ที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย นิทรรศการ มวยโคราชในบูธ Soft Power ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งได้พัฒนาขึ้นในรูปแบบเกมส์เพลย์ ให้มีความน่าสนใจและทันสมัย  นิทรศการ One Family One Soft Power หลักสูตรร่วม 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มรภ.นครราชสีมา มทร.อีสาน ม.วงค์ชวลิตกุล และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพัฒนากำลังสร้างสรรค์ เน้นพัฒนาในรูปแบบเกมส์เพลย์และฟิล์ม  โดยผนวกกับ TCDC Korat เพื่อใช้สื่อผสมที่สมัยใหม่นำอุตสาหกรรมเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของโคราชไปสู่ตลาดต่างประเทศ และโครงการที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้แก่ นิทรรศการ Korat Smart City โดยนำเสนอผลงานเทคโนโลยีของ EQ Tech ในการขับเคลื่อนพัฒนาพลังงานสะอาดสู่สังคม   และนิทรรศการ โรงงานต้นแบบอาหารแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในเขตนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตต้นแบบนวัตกรรมอาหาร และยกระดับสู่มาตรฐานเพื่อการส่งออก
 
 
 
 
ในการนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการตามโครงการในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 24 โครงการ กรอบวงเงิน 249 ล้านบาท โดยให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดขอรับจัดสรรงบประมาณกลางปี 2567 โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณกลางในปี 2567 โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย
 
1. โครงการพัฒนาเขาใหญ่ตามหลักการ Blue zone  งบประมาณ 6 ล้าน  โครงการความร่วมมือ มทส. กับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
2. โครงการ KORAT Film Location งบประมาณ 6 ล้านบาท  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าร่วมในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านต่างๆ 
 
 
และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของภาคเอกชน  กรอบวงเงินประมาณ 250 ล้านบาท ประกอบด้วย
 
1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเป็นเมือง Low Carbon city เพื่อดึงดูดการลงทุน ชอง Carbon Business  มูลค่า 2 ล้านบาท  เป็นการขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมาสู่เป้าหมายการลงทุนเพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์กลางของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ โดยจะพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการลงทุน การกำหนดเขตพื้นที่การลงทุน รวมทั้งพัฒนากลไกการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการลดผลกระทบทางสังคม และสร้างรายได้จากผลิตนวัตกรรมและเพิ่มการจ้างงานที่ศักยภาพสูง ในพื้นที่จังหวัดภายใต้ความร่วมมือ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
 
2. โครงการยกระดับโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (ภาคอีสานตอนล่าง) มูลค่า 50 ล้านบาท เป็นโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม หอการค้าโคราช สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ มทส. เพื่อยกระดับผู้ประกอบการอาหารให้สามารถทดลองผลิตสินค้านวัตกรรมอาหารได้อย่างครบวงจร โดยในระยะที่1 จะเป็นการให้บริการสายการผลิตอาหารแห้ง และเครื่องดื่ม ที่ได้รับมาตรฐานอาหารและยา และมาตรฐานเพื่อการส่งออก รวมทั้งให้บริการผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การยื่นขอการขึ้นทะเบียนอาหารและยา (อย.) การตรวจสอบคุณภาพและจัดทำฉลากโภชนาการ
 
3. โครงการศูนย์การจัดการคาร์บอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Center of Carbon Management Northeastern Region  มูลค่า 10 ล้านบาท เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลและบุคลากรสำหรับช่วยการประเมินคาร์บอนฟุตบรินท์ และให้คำปรึกษาในการลดการปลอดปล่อยคาร์บอน สำหรับผู้ประกอบการในภาคตะวันเฉียงเหนือ รองรับเป้าหมายการปลอดปล่อยคาร์บอนสุทธิของภาคอุตสาหกรรม และของประเทศไทย ที่มีเป้าหมาย Net Zero ในปี 2065 ภายใต้ความร่วมมือ มทส.กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
 
4. โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : โรงงานต้นแบบและจัดพื้นที่กิจกรรมเครื่องมือและวัสดุ  มูลค่า 20 ล้านบาท โดย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
โครงการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการข้างต้น เป็นโครงการซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี  ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา นำเสนอตามแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาระยะที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) โดยคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ ที่บูรณาการความร่วมมือ ปรึกษาหารือทางวิชาการ ตลอดทั้งศึกษาความพร้อมของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดเป็นสำคัญ
 
ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.
3 กรกฎาคม 2567

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง