มทส. ร่วมผนึกกำลังเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ Upskill-Reskill อว. for EV เร่งสร้างกำลังคนรองรับอุตสาหกรรม EV ของไทย ทะยานสู่ EV HUB ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

มทส. ร่วมผนึกกำลังเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ “Upskill-Reskill อว. for EV”
เร่งสร้างกำลังคนรองรับอุตสาหกรรม EV ของไทย ทะยานสู่ EV HUB ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.67 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการเปิดตัวเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ “Upskill Reskill อว. for EV"  โดยมี รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการเเทนที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง อว. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของกำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าร่วม ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  มทส. จ.นครราชสีมา
 
 
 
 
น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า การเปิดตัวเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการ “Upskill Reskill อว. for EV” ของกระทรวง อว.ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรม EV ในปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในต้นแบบเครือข่ายที่ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น EV HUB ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญอันดับหนึ่งของภูมิภาค และ 10 อันดับแรกของโลก 
 
 
 
ด้านนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า  กระทรวง อว. ได้ดำเนินนโยบาย อว. For EV เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ทุกหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยทุกแห่งในสังกัดกระทรวง อว. มีการดำเนินงานแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ในการนี้ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของกำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง อว. ดำเนินการ “Upskill Reskill อว. for EV” มีเป้าหมายในการผลิตกำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 150,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยปี 2567 จะผลิตกำลังคนให้ได้ 5,000 คน และจะทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพื่อการมีงานทำและ เตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต
 
 
 
 
ทั้งนี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ “Upskill Reskill อว. for EV” ประกอบไปด้วย ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มทร.รัตนโกสินทร์ มรภ.นครราชสีมา มทร.อีสาน ม.เทคโนโลยีมหานคร ม.อัสสัมชัญ ม.กรุงเทพธนบุรี ม.ขอนแก่น ม.บูรพา ม.ทักษิณ ม.อุบลราชธานี มทร.ตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ ม.พะเยา มทร.สุวรรณภูมิ ม.วลัยลักษณ์ ม.ศรีปทุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัทเชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง