มทส. ร่วมกับ สมาคมวิจัยวัสดุ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISEPD 2024 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มทส. ร่วมกับ สมาคมวิจัยวัสดุ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISEPD 2024
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ สมาคมวิจัยวัสดุ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 22nd International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISEPD 2024) ได้รับเกียรติจาก ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง ผู้แทนอธิการบดี มทส. พร้อมด้วย Prof. Soohwan Lee, Co-Founder of ISEPD & Former IUMRS President  Prof. Tohru Sekino, Executive Board members of ISEPD 2024 Prof. Wenbin Cao, Executive Board members of ISEPD 2024 และ Prof. Dr. Sanjay Mathur ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ในฐานะนายกสมาคมวิจัยวัสดุ และประธานจัดการประชุมฯ กล่าวรายงาน 
 
 
 
 
 
 
ในการนี้ มีพิธีมอบโล่ให้แก่หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดประชุม ได้แก่ โครงการแบตเตอรี่ไหลยุคใหม่ สำหรับการประยุกต์ใช้งานพลังงานหมุนเวียน ภายใต้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง (AFM) มทส. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบันเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลันเรศวร สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เมื่อวันที่ 22  มกราคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 22nd  International Symposium on Eco-materials Processing and Design หรือ ISEPD 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2567 โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สมาคมวิจัยวัสดุ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุเชิงนิเวศน์ พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านวัสดุและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางงานวิจัยและวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์จาก 8 ประเทศ จากทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และเยอรมนี ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้เรียนรู้จากนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศและระดับโลก เกิดความร่วมมือการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติที่มี Peer Review เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง
 
---------------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง