มทส. อันดับ 1 ของประเทศ ด้านการจัดการของเสีย (Waste) 2 ปีซ้อน อันดับ 3 ของไทย และ อันดับ 61 ร่วมของโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2023

มทส. อันดับ 1 ของประเทศ ด้านการจัดการของเสีย (Waste) 2 ปีซ้อน

อันดับ 3 ของไทย และ อันดับ 61 ร่วมของโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2023

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกปี ค.ศ. 2023 หรือ UI GreenMetric World University Ranking 2023 เป็นอันดับที่ 3 ของไทย และอันดับที่ 61 ร่วมของโลก โดยเป็นอับดับ 1 ของประเทศ ด้านการจัดการของเสีย (Waste) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

 

ทั้งนี้ UI GreenMetric World University Ranking จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา โดยในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับ 1,183 แห่ง ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. Setting and Infrastructure, SI (15%) 2. Energy and Climate Change, EC (21%) 3. Waste, WS (18%) 4. Water, WR (10%) 5. Transportation,TR (18%) 6. Education and Research, ED (18%)

     

มทส. ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมาเป็นปีที่ 11 โดยในปี ค.ศ. 2023 อันดับโลกและอันดับของประเทศไทยคงที่ คือ เป็นอันดับที่ 61 ร่วมของโลก และอันดับที่ 3 ของไทย มีคะแนนรวม 8,575 คะแนน เพิ่มขึ้น 200 คะแนนจากปีที่ผ่านมา รวมถึงมีคะแนนด้านสภาพที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (SI) Setting and Infrastructure, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC) และ การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ED) สูงขึ้นอีกด้วย โดยมีคะแนนด้านการจัดการของเสีย (WS) สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เช่นเดียวกับปี ที่ผ่านมา สำหรับปีนี้มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จำนวน 55 แห่ง เข้าร่วมการจัดอันดับ โดยอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 2 ร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 4 และอันดับที่ 5  ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามลำดับ

 

No.

Rank 2023

University

Total Score

SI

EC

WS

WR

TR

ED

1

8

Kasetsart University

8775

1275

1675

1575

900

1750

1600

2

49

Mahidol University

8625

1200

1600

1575

950

1625

1675

50

King Mongkut's University of Technology Thonburi

8625

1275

1550

1575

800

1700

1725

3

65

Suranaree University of Technology

8575

1350

1600

1650

850

1475

1650

4

76

Siam University

8525

1175

1525

1425

900

1700

1800

5

83

Walailak University

8475

1400

1550

1425

900

1700

1500

6

102

Mahasarakham University

8335

1350

1625

1350

800

1460

1750

7

103

Mae Fah Luang University

8325

1300

1675

1275

850

1550

1675

8

114

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)

8250

1100

1550

1500

950

1550

1600

9

131

University of Phayao

8200

1225

1525

1350

850

1625

1625

10

143

Maejo University

8150

1175

1650

1350

750

1550

1675

 

มทส. มุ่งมั่นในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ทั้งยังมุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ตอบสนองนโยบายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน (Innovation and Sustainable University) ตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน SUT 2025

 

ส่วนอาคารสถานที่ / ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6 ธันวาคม 2566

ที่มา : https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2023 และ http://green.sut.ac.th


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง