อาจารย์ มทส.รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ อาจารย์ดีเด่นด้านการสร้างเครือข่าย จาก สออ.ประเทศไทย

อาจารย์ มทส.รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ 
“อาจารย์ดีเด่นด้านการสร้างเครือข่าย” จาก สออ.ประเทศไทย
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. ในโอกาสได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ “อาจารย์ดีเด่นด้านการสร้างเครือข่าย”  โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) มอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2566 (ASAIHL Thailand Outstanding Achievement Award 2023)  โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 5 ด้าน ด้วย 
 
1. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านวิจัย  2. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน  3. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม  4. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสร้างเครือข่าย  5. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านนวัตกรรม 
 
 
สำหรับ "โครงการรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2566” (ASAIHL THAILAND OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2023) เป็นรางวัลที่ มอบให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย สออ. ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามพันธกิจของความเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อยกย่อง ธำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติคุณแห่งวิชาชีพครู เป็นต้นแบบให้แก่อาจารย์ นิสิตนักศึกษาในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ และผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงสร้างกำลังใจให้อาจารย์ในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรสถาบันอุดมศึกษาภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี  ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ.) และ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช ซึ่งเป็นผู้มีผลงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ “ไก่เนื้อโคราช” ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไป รสชาติอร่อยเทียบเท่าไก่พื้นเมือง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพสำหรับวิสาหกิจชุมชน และขยายเครือข่ายสู่กลุ่มเกษตรกรไทยและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง