ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (F02213A) และห้องปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ (F02211A) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
                
ด้วยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “ประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านต่างๆในภูมิภาคให้เป็นรู้จักอย่างกว้างขวางและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของภูมิภาค
 
 
ในการนี้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เชิญศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งโปสเตอร์  จำนวน 2 โปสเตอร์  เข้าร่วมประกวด โดยศูนย์เครื่องมือฯได้ส่งโปสเตอร์ของ ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์(F02213A )และห้องปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์( F02211A) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม   และได้รับรางวัลเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ  
  • ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์(F02213A ) ผู้นำเสนอโปสเตอร์ นางสาวนุชจลี สุพรหมอินทร์  นางจิตรอารีย์ เกิดหมื่นไวย
  • ห้องปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์( F02211A)  ผู้นำเสนอโปสเตอร์ นางสาวเพียงตะวัน วงษ์หล้า   นายคฑายุทธ หมั่นบ่อแก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง