มทส. รับ 4 รางวัล ในงาน โคราช 555 ปี คนดีศรีวัฒนธรรม Soft Power @Korat พร้อมโชว์ ไก่โคราช หนึ่งใน Soft Power ของจังหวัดนครราชสีมา

มทส. รับ 4 รางวัล ในงาน “โคราช 555 ปี คนดีศรีวัฒนธรรม Soft Power @Korat”
พร้อมโชว์ “ไก่โคราช” หนึ่งใน Soft Power ของจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับ 4 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมทุกระดับของจังหวัดนครราชสีมา ในงาน “โคราช 555 ปี คนดีศรีวัฒนธรรม Soft Power @Korat” จัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบ 555 ปี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
 
 
 
 
 
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เข้ารับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณหน่วยงานผู้สนับสนุนกิจกรรม “1 หน่วยงาน 1 Soft Power”  รองศาสตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมทุกระดับเป็นอย่างดี และนายนัทธพงศ์ ศรีมงคล นักศึกษาประธานชมรมสมาธิ มทส. รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างทางด้านวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเป็นผู้มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมด้วย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 
 
 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม “ไก่โคราช” ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช ร่วมจัดแสดง “1 หน่วยงาน 1 Soft Power” พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมรสชาติ ซึ่ง “ไก่โคราช” นับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในระบบการผลิตอาหารปลอดภัย พึ่งพาตนเองได้ และยกระดับตลาดไก่โคราชให้เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง