นักวิจัย มทส. รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครั้งที่ 21

นักวิจัย มทส. รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครั้งที่ 21
 
 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ผศ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่  รองคณบดีฝ่ายวิชาการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อัญญานี คำแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาเคมี  คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาตร์ มทส. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ในโอกาสได้เข้ารับรางวัลทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ของโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮเอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์   รองประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์  โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย และ Mr. Patrick Girod กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล ประจำประเทศไทย พม่า ลาว และ กัมพูชา ในพิธีมอบทุนและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักวิจัยสตรีผู้ได้รับรางวัลทั้ง 4 ท่าน
 
 
 
 
 
 
โครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) เริ่มขึ้นในปี 2540 โดย ลอรีอัล กรุ๊ป โดยความร่วมมือขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนบทบาทสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานโดดเด่น โดยปัจจุบันมีนักวิจัยสตรีที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนี้มากกว่า 3,100 ท่าน จาก 117 ประเทศทั่วโลก โดยในจำนวนทั้งหมด 107 ท่านได้รับรางวัลเกียรติยศนานาชาติ และ3 ท่านได้รับรางวัลโนเบล
 
 
 
สำหรับประเทศไทย โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 มอบทุนวิจัยให้กับนักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้นักวิจัยสตรีไทย ในการสร้างงานวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติ และผลักดันให้พวกเขาสามารถก้าวเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์ในระดับสากลได้ ปัจจุบันมีนักวิจัยสตรีไทย ที่ได้รับทุนวิจัยจากโครงการนี้แล้วทั้งสิ้น 70 ท่าน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง