ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สถานพัฒนาคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2566

สถานพัฒนาคณาจารย์มุ่งส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านกระบวนการวิจัยเพือพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้
ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์จากสำนักวิชาต่าง ๆ ผู้ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จำนวน 6 ท่าน (พิจารณาโดยคณะทำงานพิจารณาทุนวิจัยฯ)  ดังรายนาม
 
1.  อาจารย์ ดร.ญาดา ปินะถา, AFHEA (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ 
Visual-Auditory-Kinesthetic Learning Style (VAK) สำหรับรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์  นิ่มขุนทด, SFHEA (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
ประสิทธิผลของการสอนร่วมแบบสนับสนุนของครูแพทย์สหสาขาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การบูรณาการทางคลินิก
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ของนักศึกษาแพทย์ปรีคลินิก
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี , SFHEA (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)
ผลของการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
4. อาจารย์ภาสกร  ชัมพูนทะ  (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเรียนรู้โดยใช้เกมส์เป็นฐานในชั้นเรียนขนาดใหญ่
 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ  สุขสุผิว , SFHEA (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
“SUT-NEUROact” แผนการสอนชนิดเชิงรุกโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางคลินิกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
6. อาจารย์ แพทย์หญิงอารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์ ,SFHEA (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
ผลการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบดั้งเดิม แบบกลับด้าน และแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวกของนักศึกษา
 
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง