นักวิจัย มทส. คิดค้นนวัตกรรม 2X PLUS น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค กำหนดเพศโคตามต้องการ ลดการสูญเสีย เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกำไรให้ผู้เลี้ยง

นักวิจัย มทส. คิดค้นนวัตกรรม “2X PLUS น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค”

กำหนดเพศโคตามต้องการ ลดการสูญเสีย เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกำไรให้ผู้เลี้ยง

 

นักวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. คิดค้นน้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค สร้างองค์ความรู้ใหม่ประสบผลสำเร็จสามารถกำหนดเพศได้ตามต้องการถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเพิ่มจำนวนประชากรโคเพศเมียมากขึ้นตามต้องการ ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา ลดการสูญเสีย เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้และกำไร พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส.รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัย ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ  โดยการนำสภาพปัญหาของสังคมมาเป็นโจทย์หลักการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ผ่านการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย การสนับสนุนทุนวิจัย การมีนักวิจัยศักยภาพสูงปฏิบัติงานเต็มเวลา จากความเชี่ยวชาญของนักวิจัยผสานกับความร่วมมืออันดีกับเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ส่งผลให้งานวิจัยและนวัตกรรม  “2X PLUS น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค” เป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง” ที่ประสบผลสำเร็จนำไปใช้ประโยชน์สู่สังคม ที่น่าภูมิใจคือ ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สร้างกำลังคนคุณภาพที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้น และที่สำคัญคือ เป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงช่วยลดการสูญเสีย และเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้เพิ่มกำไรให้แก่ผู้เลี้ยงโคชาวไทย  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมให้ดีขึ้น  ถือเป็นการสนับสนุนภารกิจของ มทส. ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์  และ ดร.สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา หัวหน้าโครงการและนักวิจัย เปิดเผยว่า “ทีมวิจัยได้นำปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคข้อหนึ่ง คือ ความต้องการเพิ่มจำนวนประชากรลูกโค “เพศเมีย”  แม้ว่าปัจจุบัน การผสมเทียมจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญ  แต่ยังไม่สามารถกำหนดเพศของลูกโคได้ผลตามเป้าหมาย ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของมหาวิทยาลัย  โดยเริ่มจากการเลี้ยงเซลล์ลูกผสม Hybridoma ที่สามารถสร้าง Anti-bovine Y sperm Antibody และทำแอนติบอดี้ให้บริสุทธิ์โดยการตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต และผ่านโปรตีน A คอลัมภ์ จากนั้น วัดความเข้มข้นของแอนติบอดี้ที่บริสุทธิ์ แล้วบรรจุลงในขวดน้ำยา 2X PLUS พร้อมกับโปรตีนคอมพลิเมนต์และสารสำคัญอื่นๆ ในสภาวะปลอดเชื้อ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ เมื่อทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ และทดลองใช้จริงในฟาร์มโค สามารถทำให้เกิดเพศเมียได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์  จึงนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์เป็นผลสำเร็จ

 

“นวัตกรรม 2X PLUS น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค” ได้ถูกพัฒนาคิดค้นให้ใช้งานได้ง่ายคือ ผสมน้ำเชื้อโคแช่แข็งที่ต้องการเข้ากับ “น้ำยา 2X PLUS” จากนั้นบ่มไว้ที่ 38 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 20 นาที ซึ่งในหลอดน้ำยาจะเกิดปฏิกิริยาการทำลายตัวเองของอสุจิเพศผู้ เหลือเพียงอสุจิเพศเมียที่จะถูกนำเข้าผสมกับไข่โค ตามขั้นตอนการผสมเทียมปกติทั่วไป ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดการสูญเสีย เพิ่มโอกาสในการเกิดลูกโคเพศเมียตามความต้องการของตลาด ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่มีความชำนาญจึงสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้ทันที

 

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม “2X PLUS น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค” ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  เกิดการต่อยอดองค์ความรู้กว่า 10 ปี ประกอบด้วย  สภาวิจัยแห่งชาติ เทคโนธานี มทส. และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  ทั้งด้านเงินทุนวิจัย ห้องปฏิบัติการทดลองเทคโนโลยีขั้นสูง การจัดสรรทุนนักวิจัยเต็มเวลา กระทั่งสามารถพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เป็นผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จำหน่ายหลอดละ 500 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าต่างประเทศได้ถึง 10 เท่า และเป็นที่น่ายินดีคือขณะนี้ “2X PLUS น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค” ได้ถูกนำไปใช้ในฟาร์มโคในภาคอีสาน ภาคกลางของไทย ประเทศออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ อีกทั้งยังสามารถการันตีผลงานจากรางวัล Gold Prize ในงานจัดแสดงทรัพย์สินทางปัญญาระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อพฤศจิกายน 2565  ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

      15 กุมภาพันธ์ 2566

 

--------------------------------

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง