5 ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ มทส. รับโล่รางวัล ผ่านประเมิน Peer Evaluation

5 ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ มทส. รับโล่รางวัล ผ่านประเมิน Peer Evaluation
.
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. ให้การต้อนรับ รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัยฯ  (COSHEM) และ รองผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ในโอกาส เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation (ภาคปฏิบัติการ) แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากมหาวิทยาลัยลูกข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชีมา โดยทีมวิทยากร มทส. ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประสาท สืบค้า อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2565
ซึ่งในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้รับมอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการ ที่ผ่านการตรวจประเมิน Peer Evaluation ครบ 7 องค์ประกอบ ซึ่งห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. รับโล่รางวัลจำนวน 5 ห้องปฏิบัติการ จากนั้นคณะผู้ตรวจประเมิน ได้เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ อาคารเครื่องมือ 2 และอาคารเครื่องมือ 12 ตามลำดับ
 
--------------------------------


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง