มทส. คว้าอันดับ 10 ของไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำเอเชีย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย QS World University Rankings

มทส. คว้าอันดับ 10 ของไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำเอเชีย

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย QS World University Rankings

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) คว้าอันดับ 10 มหาวิทยาลัยของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS World University Rankings: Asia 2023” โดยปีนี้อยู่ในกลุ่มอันดับ 351-400 ของเอเชีย และอันดับที่ 61 ร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า “การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS World University Rankings: Asia 2023” โดย The Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยของเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับจำนวนกว่า 760 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยหน้าใหม่เข้ารับการจัดอันดับจำนวน 34 แห่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียที่ครองอันดับ 1 เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน คือ Peking University ส่วนอันดับที่ 2 เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร์ คือ National University of Singapore (NUS) และอันดับที่ 3 เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน คือ Tsinghua University

สำหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ Top 25 ในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2023 แสดงผลดังตารางที่ 1

 

ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS World University Rankings: Asia 2023”

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ Academic Reputation (30%) Employer Reputation (20%) Faculty Student (10%) Staff with PhD (5%) Citations per Paper (10%) Papers per Faculty (5%) International Research Network (10%) International Faculty (2.5%) International Students (2.5%) Inbound Exchange Students (2.5%) และ Outbound Exchange Students (2.5%)

 

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวส่งผลให้ในปีนี้ มทส. มีคะแนนด้าน Staff with PhD สูงที่สุด คือ 77.8% รองลงมา คือ คะแนนด้าน International Research Network และ Papers per Faculty คือ 23.4% และ 22.1% ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 ค่าคะแนนร้อยละจำแนกตามตัวชี้วัดของ มทส. ปี ค.ศ. 2023

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 จนถึงปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนกับปี ค.ศ. 2022 พบว่า ในปีนี้ มทส. มีคะแนนตัวชี้วัดสูงขึ้นหลายด้าน ได้แก่

- ด้าน Citation per Paper เพิ่มขึ้น 3.8 คะแนน

- ด้าน International Research Network เพิ่มขึ้น 3.7 คะแนน

- ด้าน Paper per Faculty เพิ่มขึ้น 2.3 คะแนน

- ด้าน International Students เพิ่มขึ้น 2.0 คะแนน

- ด้าน International Faculty เพิ่มขึ้น 1.4 คะแนน

- ด้าน Faculty Students เพิ่มขึ้น 0.7 คะแนน

- ด้าน Inbound Exchange เพิ่มขึ้น 0.1 คะแนน

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดที่ มทส. มีความแข็งแกร่งที่สุดยังคงเป็นด้าน Staff with PhD ซึ่งผลคะแนนจำแนกตามตัวชี้วัดของ มทส. ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019-2023 สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2
 

รูปที่ 2 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ปี ค.ศ. 2019-2023

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ มทส. จะได้รับทราบผลการบริหารจัดการและร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงกำหนดยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด


 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.topuniversities.com/university-rankings/asia-university-rankings/2023
ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์/9 พฤศจิกายน 2565

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง