มทส. ปลื้ม คณาจารย์ติดอันดับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก World’s Top 2% Scientists 2022 โดย Stanford University

มทส. ปลื้ม คณาจารย์ติดอันดับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก

“World’s Top 2% Scientists 2022” โดย Stanford University
 
 
     คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขึ้นแท่นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด Top 2% ของโลก “World’s Top 2% Scientists 2022” โดย มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการเผยแพร่การจัดอันดับศึกษาเรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators ซึ่งมีการเปิดเผยรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดติด Top 2% ของโลก  คัดเลือกและจัดอันดับโดยประเมินจากการวิเคราะห์ ผลกระทบงานวิจัยจากการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 1996 – 2021 และใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย อาทิ Citation, co-authorship และ    h-index โดยผลการจัดอันดับในครั้งนี้ คณาจารย์ของ มทส. ติดอันดับในกลุ่มมีผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด จำนวน 4 ราย และ 3  ใน 4 ราย ยังติดอันดับกลุ่มผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2021 ด้วย
 
  
 
 
      การจัดอันดับดังกล่าว จำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงตลอดอาชีพ (career-long citation impact) โดยใช้ค่า c-score ประเภท Career-long data มีผู้ได้รับการจัดอันดับ 4 ราย ได้แก่ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4. Prof. Dr.Sergey Meleshko สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
 
 

  

ทั้งนี้ ในประเภท Career-long data ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 289 ของโลก ด้าน Geological & Geomatics Engineering  
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย อันดับที่ 5,604 ของโลก ด้าน Applied Physics 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศไทย อันดับที่ 1,347 ของโลก ด้าน Food Science 
Prof. Dr.Sergey Meleshko ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศไทย อันดับที่ 2,411 ของโลก ด้าน Mechanical Engineering & Transports
 
กลุ่มที่สอง จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2021 (citation impact during the single calendar year 2021) โดยใช้ค่า c-score ประเภท Single recent year data มีผู้ได้รับการจัดอันดับ 3 ราย ได้แก่ 
 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3. Prof. Dr.Sergey Meleshko สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
 
 
 
     ทั้งนี้ ในประเภท Single year impact ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 153 ของโลก ด้าน Geological & Geomatics Engineering  และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย อันดับที่ 153 ของโลก ด้าน Building & Construction 
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย อันดับที่ 1,834 ของโลก ด้าน Applied Physics 
Prof. Dr.Sergey Meleshko ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย อันดับที่ 2,155 ของโลก ด้าน Mechanical Engineering & Transports

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง