โครงการประชุมเชิงวิชาการ

The SUT 15th Anniversary Celebration Conference in

 ELT: Research and Teaching Implications

ระหว่างวันที่  5-6  สิงหาคม 2548

ณ ห้องประชุมอาคารสุรสัมมนาคาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

,(กำหนดการประชุม)

 

Text Box: โครงการประชุมเชิงวิชาการ
The SUT 15th Anniversary Celebration Conference in
 ELT: Research and Teaching Implications
ระหว่างวันที่  5-6  สิงหาคม 2548
ณ ห้องประชุมอาคารสุรสัมมนาคาร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
,(กำหนดการประชุม)
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

Text Box: 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
                สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 

2. วัตถุประสงค์

การประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนองานวิจัย และผลที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

2. เสนอผลงานวิจัยให้ครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษรับทราบ    เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง

3. เผยแพร่แนวคิดในการทำวิจัยทางด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อการสอน การวัดและประเมินผล การประยุกต์เทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานการณ์ของตน

 4. สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเปิดโอกาสให้ครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบัณฑิตศึกษาทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และ การทำวิจัย

 

Text Box: 2. วัตถุประสงค์
การประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนองานวิจัย และผลที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2. เสนอผลงานวิจัยให้ครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษรับทราบ    เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง
3. เผยแพร่แนวคิดในการทำวิจัยทางด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อการสอน การวัดและประเมินผล การประยุกต์เทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานการณ์ของตน
 4. สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเปิดโอกาสให้ครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบัณฑิตศึกษาทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และ การทำวิจัย
 

 

 

 

 

 

 

3.  รูปแบบการประชุมสัมมนา

รูปแบบการประชุม ประกอบด้วย

1.    การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญจากภายในและต่างประเทศ

2.    การอภิปรายกลุ่มย่อย (Parallel sessions)

 

 

Text Box: 3.  รูปแบบการประชุมสัมมนา
รูปแบบการประชุม ประกอบด้วย
1.    การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญจากภายในและต่างประเทศ
2.    การอภิปรายกลุ่มย่อย (Parallel sessions)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้บริหารการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และผู้สนใจจำนวน 180 คน

**ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดการเข้าร่วมการสัมมนา ยกเว้นค่าที่พักและอาหารเย็น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนากรุณาโทร.แจ้งชื่อที่คุณสุวิมล หรือ คุณศรุตา

หมายเลขโทรศัพท์   0-4422-4213-14 และส่งใบสมัครมาที่  * (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร)
 

คุณสุวิมล  ฉ่อนเจริญ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  หมายเลขโทรสาร   0-4422-4205

* สำหรับท่านที่ต้องการที่พักกรุณาติดต่อสุรสัมมนาคาร เพื่อสำรองห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

  044-224880-9

 

          

      Copyright 2003 SCHOOL OF ENGLISH All rights reserved.
Suranaree University of Technology
111 University Avenue Muang District Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
This homepage is designed by
Kamorn Bootsang +
 

Text Box: 4.  ผู้เข้าร่วมประชุม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้บริหารการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และผู้สนใจจำนวน 180 คน
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดการเข้าร่วมการสัมมนา ยกเว้นค่าที่พักและอาหารเย็น
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนากรุณาโทร.แจ้งชื่อที่คุณสุวิมล หรือ คุณศรุตา
หมายเลขโทรศัพท์   0-4422-4213-14 และส่งใบสมัครมาที่  * (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร)

คุณสุวิมล  ฉ่อนเจริญ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  หมายเลขโทรสาร   0-4422-4205
* สำหรับท่านที่ต้องการที่พักกรุณาติดต่อสุรสัมมนาคาร เพื่อสำรองห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
  044-224880-9
 
           
      Copyright  2003 SCHOOL OF ENGLISH All rights reserved.
Suranaree University of Technology
111 University Avenue Muang District Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
This homepage is designed by Kamorn Bootsang +