วันนี้เป็น    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

   

สำนักวิชา
ศูนย์/สถาบัน

โครงการ
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลำดับที่
ชื่อหนังสือ
ผู้แต่ง
1
แคทส์ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ชนาธิป พรกุล
2
ปรัชญาปฏิบัตินิยม : รากฐานปรัชญาการศึกษาในสังคมประชาธิปไตย ประทุม อังกูรโรหิต
3
ความรู้คู่คุณธรรม : รวมบทความเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและการศึกษา ไพฑูรย์ สินลารัตน์
4
วิสัยทัศน์การศึกษา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
5
นวัตกรรมการศึกษา ผศ.บุญเกื้อ ควรทาเวช
6
เรียนมหาวิทยาลัยอย่างไรให้สำเร็จและมีความสุข วิโรจน์ ถิรคุณ
7
Education Psychology, International Edition , McGraw Hill John W.Santrock
8
The Act of Teaching, Second Edition, McGraw Hill Donald R. Cruick Shank ,
Debarah L. Baniner, Kim R. Metcaft
9
Learning to Teach , Fifth Edition, McGraw Hill Richard I. Arends
10
Basic & Advanced Excel 2000 กรภัทร์ สุทธิดารา และสัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
11
Psycholoogy and the Teacher, Sixth Edition Dennis Child,Eneritus Professor,
University of Leeds
12
Back to Good Teaching : Diversity within Tradition John Halliday
13
Teaching Thinking Tobert Fisher
14
The Effective Teacher Cedric Cullingford
15
A Different Kind of Teacher Tony Humphreys
16
Handbook for Psychology in the Classroom Reconstructing Teacher and Learners Philida Salmon
17
The Introduction of New Teacher : Reflective Professional Practice Les Tickle
18
The Needs of Teachers Alan MacClelland and Ved Vama
19
Thoughful Teaching Chistopher M.Clark
20
When Teaching Becomes Learning Eric Sotto
21
Classroom Teaching Skill, 6/c Houghton Miffland Cooper et al.1999.(0-395-90413-7)
22
How We Think;Revised and Expanded Edition Devey 1998.(0-39589754-8)
23
Psychology & Appiled to Teaching and Learning Snowman et al 2000.(0-618-09604-3)
24
Instructional Design for Classroon Teaching and Learing Zook 2001.(0-395-7509-1)
25
Learing That Lasts : Integrating Learning, Development ,and Perfomace in College Mentkowski, M., Jossey-Bass
26
Students Helping Students: A Guide for Peer Education on College Campuses Ender,SC.,Jossey-Bass
27
Teaching Alone,Teaching Together : Transforming The Structure of Teans Bess.J.L.,John Wiley
28
What's the use of Lecture Bligh, D.A.,Jossey-Bass
หมายเหตุ ลำดับที่ 25-28 อยู่ในรายชื่อของศูนย์หนังสือจุฬาฯ
29
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโย)
30
รายงานการวิจัยเอกสาร เรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ในระดับปริญญาตรี
ทบวงมหาวิทยาลัย
31
รายงานการวิจัยเอกสาร เรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ในระดับบัณฑิตศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย
32
รายงานการวิจัยเอกสาร เรื่องหลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรที่พึงประสงค์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย
33
รายงานการวิจัยเอกสาร เรื่องหลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรที่พึงประสงค์ในระดับปริญญา
ทบวงมหาวิทยาลัย
34
การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย
35
การพัฒนาคณาจารย์ ทบวงมหาวิทยาลัย
36
การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
37
การวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
38
การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
39
เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
40
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนิสิตนักศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
41
การพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศีกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
42
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
43
Science and science teaching : science is something you can do Sharon J.Sherman
44
Starting teaching : how to succeed and survive Sue Cowley
45
Pattern in the teaching and learning of mathematics Anthomy Orton
46
รายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ เรื่องงปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนบางรายวิชา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรืองเดช วงศ์หล้า และคณะ
47
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนรินทรวิโรฒ
48
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ) คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนรินทรวิโรฒ
49
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 18) คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนรินทรวิโรฒ
50
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยสถาบันการประกันคุณภาพการศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
51
สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
52
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ 4 ปี เรื่อง การอุดมศึกษาไทยใน 10 ปีข้างหน้า ม.เทคโนโลยีสุรนารี
   

 

ติดต่อได้ที่ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4042 โทรสาร 0-4422-4040