มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ 3 ด้าน ดังนี้

โดยจัดการอบรมใน 2 ลักษณะ คือ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (วันที่ ) ณ ห้องประชุมใหญ่สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ช่วงเวลาที่จัด

ประเด็นการบรรยาย

วิธีการ

ระยะเวลา

วิทยากร

1. บรรยายภาพรวมของกระบวนการสอน

  • หลักสูตรและการสอน
  • แนวคิดเพื่อสร้างจิตสำนึกของความเป็นครู (จิตวิทยาการสอนสำหรับนัก-ศึกษามหาวิทยาลัย แนวคิดทางด้านมนุษยนิยม คุณธรรมและจริยธรรมของครู)
  • การปฏิรูปการศึกษา
  • การประกันคุณภาพการศึกษา

(แล้วโยงเรื่องเพื่อให้สัมพันธ์กับความสำคัญของการเตรียมการสอน)

บรรยาย

 

3 ชั่วโมง

 
 

1. บรรยายภาพรวมของการเตรียมการสอน

  • ความสำคัญของแผนการสอน
  • การเขียนแผนการสอน การเขียนวัตถุ-ประสงค์ทั่วไป วัตถุประสงค์เฉพาะ
(โดยนำหลักสูตรมาเป็นตัวตั้ง ให้เห็นภาพว่าทำอย่างไรจึงจะสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร)

2. ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน (เน้นแผนการสอนรายครั้ง) การเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป วัตถุประสงค์เฉพาะ

บรรยาย แต่ไม่ลงรายละเอียด จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติ มีวิทยากรคอยตอบคำถาม

3 ชั่วโมง

สื่อการสอน

1. หลักการ ความหมาย และความสำคัญ ของสื่อต่อการเรียนการสอน

2. ประเภทของสื่อ

3. ประโยชน์ของสื่อและวิธีการใช้สื่อ

- อภิปราย ซักถาม

บรรยายแต่ไม่ลงรายละเอียด

3 ชั่วโมง

 
 

การวัดผลประเมินผล

1. หลักการ ความหมาย และความสำคัญ

2. เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล

- ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อสอบ

- อภิปราย ซักถาม

บรรยายแต่ไม่ลงรายละเอียด และฝึกปฏิบัติ มีวิทยากรคอยตอบคำถาม 3 ชั่วโมง  

หมายเหตุ ช่วงเวลาและวิทยากรจะกำหนดภายหลัง

Back