www.sut.ac.th Google
 
 
   การจัดการศึกษา
   หลักสูตรที่เปิดสอน
   การเข้าศึกษา
   ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
   ระบบลงทะเบียน
   e-Learning
   สหกิจศึกษา
   ห้องสมุด
   องค์การนักศึกษา
   สมาคมศิษย์เก่า
   อบรม/ประชุม/สัมมนา
   สมัครงาน
   ประกวดราคา/สอบราคา
   แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
   SUT Mail
   Student Mail
   SUT WiFi
   SUT Mobile
   SUT Linux
   กระทรวงศึกษาธิการ
   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
รายงานประจำป| บุคลากร - หมายเลขโทรศัพท์  | ค้นหานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070
www.sut.ac.th วิสัยทัศน์, ประวัติ, ภารกิจ, การบริหารงาน ,ผู้บริหาร สำนักงาน, สำนักวิชา, ศูนย์, โครงการ ฯลฯ ผลงานอาจารย์, สิทธิบัตร บริการสังคม, วิชาการ, อบรม, สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก