www.sut.ac.th Google
 
 
   การจัดการศึกษา
   หลักสูตรที่เปิดสอน
   การเข้าศึกษา
   ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
   ระบบลงทะเบียน
   e-Learning
   สหกิจศึกษา
   ห้องสมุด
   องค์การนักศึกษา
   สมาคมศิษย์เก่า
   อบรม/ประชุม/สัมมนา
   สมัครงาน
   ประกวดราคา/สอบราคา
   แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
   SUT Mail
   Student Mail
   SUT WiFi
   SUT Mobile
   SUT Linux
   กระทรวงศึกษาธิการ
   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  งานบริการวิชาการแก่สังคม
    มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ในรูปแบบการอบรม ประชุม สัมมนา การเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมทางวิชาการ อาจารย์พิเศษ กรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิชาการ กรรมการ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ กรรมการ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การบริการทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ โทรทัศน์ การบริการข้อมูลข่าวสาร การต้อนรับผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน และการให้บริการวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

การจัดอบรม ประชุม และสัมมนา
    การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ และเพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งใน เมืองและชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้สามารถ นำเอาประโยชน์ จากการศึกษาที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการ แก่สังคมในรูป ของการจัดประชุม ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอกในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในแบบต่างๆ ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการวิชาการ แก่หน่วยงานภายนอกในรูปแบบการ อบรมประชุม สัมมนาการเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมทางวิชาการ อาจารย์พิเศษ กรรมการและผู้เชี่ยว ชาญด้านวิชาการ กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ กรรมการและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอื่นๆ รวม
๖๑๑ รายการ ๑ , ๕๐๒ ครั้ง มีผู้รับบริการ ๔๖ , ๓๙๗ คน

การบริการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การบริการทางวิทยุกระจายเสียง

    มหาวิทยาลัยให้บริการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖รวม ๗ , ๐๓๐ ครั้ง และทางอินเทอร์เน็ตรวม ๕๒ ครั้ง แบ่งเป็น ๓ ประเภท

- รายการวิทยุกระจายเสียงที่ผลิตรายการและดำเนินรายการ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย เผยแพร่๖,๙๐๘ ครั้ง ให้บริการผ่านรายการต่างๆ ๑๑ รายการ ได้แก่ สาระน่ารู้จาก มทส สารคดีสั้น ๕ นาที บทความสารคดีเพื่อประชาชน ๓ นาทีกับศัพท์ภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาเพลง ๓๐ นาที กับ มทส แว่วเสียงเพลงไทยการศึกษาไทยให้โอกาส ท้องถิ่นของเรา เกษตรสนทนา และโลกเทคโนโลยี

- รายการวิทยุกระจายเสียงที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการและข่าวสารเผยแพร่๑๑๔ ครั้ง รวม ๑๓ รายการ ได้แก่ วิทยุชุมชนของคนโคราช อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ส.อ.ต. เพื่อประชาชน ที่นี่โคราช สวัสดีโคราช โคราชพัฒนา คุยกันสาระพันข่าว วิทยุเราเอง ข่าวท้องถิ่นประจำวัน ว.ป.ถ.๓ กีฬาเด่น หมุนตามวัน แวดวงการศึกษา และเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย

- ผลิตสปอตวิทยุ เผยแพร่ ๒ ครั้ง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสาน

การบริการทางวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยให้บริการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ รวม ๑๘ ครั้ง แบ่งเป็น ๓ ประเภท

- ผลิตเทปข่าวโทรทัศน์ เผยแพร่ ๑๒ ครั้ง รวม ๒ รายการ ได้แก่ รายการศูนย์ข่าวภูมิภาค ( ภาคอีสาน ) ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ และรายการข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่นโคราช (KCTV)
- รายการโทรทัศน์ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการและข่าวสาร เผยแพร่ ๗ ครั้ง รวม๕ รายการ ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ อ . ส . ม . ท . ในรายการผู้หญิง ผู้หญิง สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในรายการข่าวภาคเที่ยง รายการที่นี่ประเทศไทย และรายการคลื่น อนาคตสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ สถานี UBC Channel 74 Thai TVGlobal Network (TGN) ในรายการ Morning Talk
- ผลิตสปอตโทรทัศน์ เผยแพร่ ๒ ครั้ง ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่นโคราช (KCTV )

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
มหาวิทยาลัยให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย กับบุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายนอก ดังนี้
- ข่าวเผยแพร่และข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไป ยังสื่อมวลชนทุกแขนง จำนวน ๑๒๔ ครั้ง และผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้โฮมเพจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ http://www.sut.ac.th นอกจากนี้ ยังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์อื่นๆ อีก จำนวน ๑๑ ครั้ง ได้รับการเผยแพร่กว่า ๙๐ เว็บไซต์

- ข่าวสารทางจดหมายข่าวรายวันและรายเดือน
จดหมายข่าวรายวันเป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน เผยแพร่ ให้กับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ส่วนจดหมายข่าวรายเดือน ซึ่งจัดทำ ๑๒ หน้า เป็นการนำ เสนอข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ไปยังสถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ครั้งละ ๒ , ๔๐๕ แห่ง

การเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน
หน่วยงานภายในและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร การจัดการ การเรียน การสอน การให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานกีฬาและสุขภาพเทคโนธานี และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ รวม ๔ , ๐๒๑ คน ใน ๗๐ คณะ

การให้บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ นอกจากเตรียมเครื่องมือวิเคราะห์ ให้บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยแก่นักศึกษาและคณาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังให้บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานภาย นอกทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๒ รายการ ๕๓๗ ครั้ง จำแนกตามรายการให้บริการ ดังนี้
1. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
2. การวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ
3. การวิเคราะห์ทางจุลทรรศน์
4. การทดสอบทางกายภาพ
5. การวิเคราะห์ทางโลหการ
6. การทดสอบวัสดุ
7. การวิเคราะห์ทางการเกษตร
8. การบริการงานเครื่องมือกล
9. การบริการห้องปฏิบัติการ
10. การจำหน่ายสัตว์ทดลอง
11. การจำหน่ายไนโตรเจนเหลว
12. การบริการเครื่องมืออื่นๆ

สุรสัมมนาคาร
สุรสัมมนาคารเป็นสถานที่ให้บริการในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และจัดเลี้ยงแก่ผู้เข้าประชุม ของมหาวิทยาลัย ภายในสุรสัมมนาคาร ประกอบด้วย ห้องประชุมสัมมนา ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ความจุ 400 ที่นั่งจำนวน 1 ห้อง และห้องประชุมย่อย ความจุ 50 ที่นั่ง จำนวน 8 ห้อง ห้องพัก 229 ห้อง สำหรับ ผู้มาเข้าร่วมประชุมสัมมนา ห้องอาหาร และห้องรับรอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 - 2543 สุรสัมมนาคารได้เป็นสถานที่รองรับการจัดงานประชุมสัมมนา ในระดับชาติ
และนานาชาติหลายครั้ง เช่น

- การจัดสัมมนา Asia - Pacific Seminar on Small Satellite
- การสัมมนา เรื่อง การรับรู้ระยะไกล ครั้งที่ 16 (The 16th Asian Conference on Remote Sensing)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสังเกตุการณ์ระบบการสื่องสารข้อมูลบนพื้นผิวโลก
- การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ฟิสิกส์ในโลกของเทคโนโลยี
- การสัมมนาเรื่องบุคลากรที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุคโลกาภิวัตน์
- การประชุมทางคณิตศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 2
- การจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อนด้านอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ 11
- การประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐใน ด้านการจัดการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสำหรับภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในศตวรรษที่ 21
- การประชุมวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา
- การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางการจัดระบบการศึกษาผสมผสานการเรียน และการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

การบริการวิชาการด้านอื่นๆ
    การจ้างงานบัณฑิตอาสาและผู้มีประสบการณ์ด้านการเงิน เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์สงเคราะห์ ราษฎรประจำหมู่บ้าน มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัครพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย และบุรีรัมย์ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม
    การจ้างงานบัณฑิตเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจ จ้างงานบัณฑิตและผู้ว่างงานที่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการประชาสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจ เพื่อส่งเสริมการ ดำเนินงานโครงการพัฒนา สถานีตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาการว่างงานแก่บัณฑิต และผู้ถูกเลิกจ้างงาน โดยมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รับสมัครและ ฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร จำนวน ๒๔๗ คน ในพื้นที่๘ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร และอำนาจเจริญ
    อุทยานผีเสื้อ
เป็นสถานที่ปฏิบัติการของโครงการศึกษา และทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผีเสื้อแมลง และเป็นสถานที่จัดนิทรรศการแสดงวงจรชีวิตของแมลง ชนิดของแมลงต่างๆ รวมทั้งเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจแก่บุคคลทั่วไป ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ได้เปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกเข้าชมโดยไม่เก็บค่าบำรุง จำนวน ๑๑ครั้ง ผู้เข้าชมประมาณ ๒,๐๙๙ คน และเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกเข้าชมโดย เก็บ ค่าบำรุง จำนวน ๒ ครั้งจำนวนผู้เข้าชมประมาณ ๕,๐๐๐ คน
    โครงการสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
เพื่อสาธิตถึงผลการดำเนินงานตามพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้้เกษตรกรอยู่ได้อย่างพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำแปลงสาธิต เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ดำเนินการจริงโดยครอบครัวเกษตรกร นายประยูร สร้อยสูงเนิน ในพื้นที่จำนวน ๑๕ ไร่ อยู่บริเวณ ด้านหลังอาคารกาญจนาภิเษก ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำ ๔ ไร่ ไว้ใช้ในหน้าแล้ง มีความจุ ๓๐,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตร ได้ปล่อยปลาตะเพียน ๕๐,๐๐๐ ตัว บุคลากร - หมายเลขโทรศัพท์ ้ำเป็นดินทรายปนดินลูกรัง ปรับเป็นพื้น ที่นา ๕ ไร่ พื้นที่อีก ๕ ไร่ ได้ปลูกถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน ถั่วฝักยาวไร้ค้าง ผักต่างๆ กล้วย มะละกอ ที่เหลือ อีก ๑ ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยบริเวณบ้านเลี้ยงไก่พื้นเมือง ๕๐ ตัว มหาวิทยาลัยให้เกษตรกรเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๒ เพื่อจัดให้เป็นแปลงสาธิตถาวร เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป





รายงานประจำป| บุคลากร - หมายเลขโทรศัพท์  | ค้นหานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070
www.sut.ac.th วิสัยทัศน์, ประวัติ, ภารกิจ, การบริหารงาน ,ผู้บริหาร สำนักงาน, สำนักวิชา, ศูนย์, โครงการ ฯลฯ ผลงานอาจารย์, สิทธิบัตร บริการสังคม, วิชาการ, อบรม, สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก