www.sut.ac.th Google
 
 
   การจัดการศึกษา
   หลักสูตรที่เปิดสอน
   การเข้าศึกษา
   ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
   ระบบลงทะเบียน
   e-Learning
   สหกิจศึกษา
   ห้องสมุด
   องค์การนักศึกษา
   สมาคมศิษย์เก่า
   อบรม/ประชุม/สัมมนา
   สมัครงาน
   ประกวดราคา/สอบราคา
   แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
   SUT Mail
   Student Mail
   SUT WiFi
   SUT Mobile
   SUT Linux
   กระทรวงศึกษาธิการ
   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    การวิจัยและพัฒนาเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอีกภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่สามารถ
สนองตอบความต้องการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และมีส่วนสำคัญยิ่งในการผลัก ดันภารกิจการเรียนการสอน และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้าง ความเข้มแข็ง ในด้านการวิจัยโดยเพิ่มทรัพยากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในหลายรูปแบบ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยส่วน ใหญ่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบ ประมาณซึ่งได้รับการอุดหนุน จากรัฐบาลและแหล่งเงินทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาต่างๆ

การเผยแพร่ผลงานวิจัย
    ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางสื่อต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๖ เรื่อง เมื่อเทียบกับจำนวนคณาจารย์ ๒๒๐ คน คิดเป็นสัดส่วนผลงาน : อาจารย์ เป็น ๑ : ๐ . ๗๗ โดยมีผลงาน วิจัยที่เ ผยแพร่ในระดับนานาชาติจำนวน ๑๔๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๙ . ๓๐ ของผลงานที่เผยแพร่ทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนผลงาน : อาจารย์ เป็น ๑ : ๑ . ๕๖

โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เริ่มดำเนินโครงการ ๑ อาจารย์ ๑ ผลงาน เมื่อปี ๒๕๔๕ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานทางวิชาการหรือผลงานในลักษณะ อื่นเพิ่มเติมจากงานประจำ เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือการ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ผลิตผลงานอย่างน้อย ๑ ชิ้น ในรอบ ๑ ปี ( ๑ มกราคม -๓๑ ธันวาคม ) มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๒ คน จากอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น ๒๑๒ คน ( ร้อยละ ๙๕ . ๒๘ ) ณ สิ้นปี พ . ศ . ๒๕๔๕ มีคณาจารย์เสนอผลงาน ๑๗๔ คน รวม ๒๐๑ ผลงาน

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
    โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเป็นโครงการร่วมระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว .)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ .) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลย ี แห่งชาติ ( สวทช .) เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกให้ทันกับความต้องการ ของ ประเทศใน ๒๕ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนตามโครงการ ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน

สิทธิบัตร
    กรรมวิธีการผลิตพาสต้าข้าวเจ้า สำหรับผู้บริโภคที่แพ้โปรตีนจากแป้งสาลี และทดแทนการใช้แป้ง สาลีในการผลิตพาสต้า กระบวนการผลิตที่พัฒนาขึ้นมานี้ เป็นกระบวนการแบบต่อเนื่องทำให้มีผลผลิตสูง รวดเร็วโดยเน้นการใช้ข้าวเจ้าที่หาได้ง่าย มีราคาถูกมาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งผลิตภัณฑ์พาสต้าจากข้าวเจ้า 100% นี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพาสต้าที่ทำ จากแป้งสาลีและบางคุณสมบัติยังเหนือกว่าพาสต้าปกติ เช่น การติด กันระหว่างเส้นพาสต้า ในต่างประเทศส่วนใหญ่ใช้แป้งผสมกับสารผสมอาหารอื่นๆ เพื่อทำให้ได้คุณสมบัติ พาสต้าที่ดีีกรรมวิธีที่คิดค้นขึ้นมานี้สามารถนำไปใช้ในการผลิตบะหมี่สำเร็จรูปได้ ผู้ประดิษฐ์ผลงาน คือ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วย อ . ดร . มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ และ นางสาวปิยมาศมหาบุญญานนท์ มหาวิทยาลัยได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖ เลขที่คำขอ ๐๗๙๔๖๘

    กรรมวิธีการสกัดโปรตีนซิริซินจากรังไหม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องสำอาง และอาหาร โดยซิริซินมีคุณสมบัติทำให้ผิวนุ่มเนียน ลดการเกิดรอยด่างดำของผิวหนังเนื่องจากแสงแดด เป็น Antioxidantและระงับการเจริญเติบโต ของเชื้อจุลินทรีย์ ได้ผลผลิตสูง และปราศจากสารเคมีตกค้าง ขณะนี้มีบริษัทเอกชนหลายรายให้ความสนใจขอใช้สิทธิบัตรนี้แล้ว ผู้ประดิษฐ์ผลงาน คือ อ . ดร . มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ เลขที่คำขอ ๐๘๐๕๙๕

    กระจกเงาทรงร่มและแผ่นสะท้อนด้านหลัง เป็นกระจกเงารูปแบบพิเศษใช้งานกับกล้องรับภาพขนาด จิ๋วช่วยขยายอาณาบริเวณการรับภาพของกล้อง ตลอดจนช่วยให้สามารถเก็บภาพที่อยู่ด้านหลังตัวกล้องได้ มีประโยชน์ต่อระบบควบคุมอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้เทคนิคการป้อนกลับภาพ เช่น การควบคุมหุ่นยนต์ เป็นต้น ผู้ประดิษฐ์ผลงาน คือ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย รศ . น . ท . ดร . สราวุฒิ ิ สุจิตจร ผศ . ดร . กิตติศักดิ์ เกิดประสพ และนายวุฒิชัย สง่างาม มหาวิทยาลัยได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เมื่อวันที่่๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เลขที่คำขอ ๐๘๒๑๘๔

    กรรมวิธีการผลิตแผ่นซีเมนต์เยื่อกระดาษอัดขึ้นรูป ช่วยลดปริมาณขยะ โดยนำกระดาษกลับมาใช้ ประโยชน์์เป็นวัสดุทดแทนไม้ ช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า กรรมวิธีการผลิตทำจากเยื่อกระดาษและปูน ซีเมนต์แล้วผ่านการอัดขึ้นรูป สามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนไม้ เช่น ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ หรือผนัง ประกอบ เบาภายในอาคารบ้านเรือน มีความแข็งแรงทนทานเทียบเท่าไม้และผลิตภัณฑ์ที่ มีขายในท้อง ตลาดแต่ราคาถูก นอกจากนั้นยังมีีีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนอีกด้วย ผู้ประดิษฐ์ผลงาน คือ อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาประกอบด้วย ผศ . ดร . มงคล จิรวัชรเดช และนางสาวนิพันธ์ นิรันดร์นุต มหาวิทยาลัย ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เลขที่คำขอ ๐๘๓๙๐๒

อนุสิทธิบัตร
    กระบวนการผลิตน้ำองุ่นพร้อมดื่มที่มีสี กลิ่น และรสขององุ่นเหมือนองุ่นสด ผู้ประดิษฐ์ผลงาน คือ ศ . ดร . นันทกร บุญเกิด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ เลขที่คำขอ ๐๒๐๓๐๐๐๐๒๙ และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกอนุสิทธิบัตรให ้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีแล้ว คือ อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๙๙๒ ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ หมดอายุวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ ลิขสิทธิ์ โปรแกรมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลงานด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เป็นลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม ( โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) เป็นต้นแบบฐานข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้แก่หน่วยงานที่ทำหน้า ที่ี่ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดยนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห ์ปัญหา และเก็บสถิติคุณภาพ ทำให้การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นและได้ส่งมอบโปรแกรมดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของศูนย์ขยาย พันธุ์พืชทั่วประเทศแล้ว ผู้สร้างสรรค์ผลงานคือ ผศ . ดร . ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตพืชมหาวิทยาลัยได้จดแจ้งลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ เลขที่คำขอ ๔๕๓๔๕

   โปรแกรมควบคุมเมาส์ด้วยเสียงพูด (Speech Mouse) เป็นลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม ( โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ) และเป็นโปรแกรมควบคุมเมาส์ด้วยเสียงพูดที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผู้สร้าง สรรค์ ผลงานคือ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ประกอบด้วย อ . พีระพงษ์ อุฑารสกุล นายสมบัติ ทับทิมแดง และนางสาวฉลวยจิตร รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยได้จดแจ้งลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ เลขที่คำขอ ๕๘๘๓๘ โปรแกรมดังกล่าวเหมาะสำหรับคนพิการให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เท่า เทียม คนปกติและสำหรับผู้ที่รักความสะดวกสบายในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้เมาส์เป็น ประโยชน์ในการ นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเอง เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกอินเทอร์เน็ต อย่าง กว้างขวาง โดยนำ ภาษา Visual Basic มาพัฒนาโปรแกรม ซึ่งง่ายต่อการใช้งานเมนูและคำสั่งเป็น ภาษาไทย และสั่งงานผ่าน ไมโครโฟนที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยและทีมผู้พัฒนาโปรแกรม
ต่างเห็นพ้องกันว่าโปรแกรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง
จึงเปิดเป็นฟรีแวร์เพื่อให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลด โปรแกรมไปใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sut.ac.th/engineering/telecom

รายงานประจำป| บุคลากร - หมายเลขโทรศัพท์  | ค้นหานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070
www.sut.ac.th วิสัยทัศน์, ประวัติ, ภารกิจ, การบริหารงาน ,ผู้บริหาร สำนักงาน, สำนักวิชา, ศูนย์, โครงการ ฯลฯ ผลงานอาจารย์, สิทธิบัตร บริการสังคม, วิชาการ, อบรม, สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก