www.sut.ac.th Google
 
 
   การจัดการศึกษา
   หลักสูตรที่เปิดสอน
   การเข้าศึกษา
   ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
   ระบบลงทะเบียน
   e-Learning
   สหกิจศึกษา
   ห้องสมุด
   องค์การนักศึกษา
   สมาคมศิษย์เก่า
   อบรม/ประชุม/สัมมนา
   สมัครงาน
   ประกวดราคา/สอบราคา
   แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
   SUT Mail
   Student Mail
   SUT WiFi
   SUT Mobile
   SUT Linux
   กระทรวงศึกษาธิการ
   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


โครงสร้างองค์กร

สภามหาวิทยาลัย

 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

  สำนักงานอธิการบดี
 • ส่วนส่งเสริมวิชาการ
 • ส่วนสารบรรณและนิติการ
 • ส่วนการเจ้าหน้าที่
 • ส่วนการเงินและบัญชี
 • ส่วนอาคารสถานที่
 • ส่วนพัสด
 • ส่วนแผนงาน
 • ส่วนกิจการนักศึกษา
      - งานหอพักนักศึกษา   
 • ส่วนประชาสัมพันธ์
 • สถานพยาบาล
 • สถานกีฬาและสุขภาพ
 • หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
 • สถานพัฒนาคณาจารย์
 • สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

  สำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
      -
  สาขาวิชาเคมี
      -
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
      -
  สาขาวิชาชีววิทยา
      -
  สาขาวิชาฟิสิกส์
      -
  สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
      -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
      -
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
      -
  สาขาวิชาชีวเคมี
      -
  สถานวิจัย

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
      -
  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
      -
  ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักเทคโนโลยีสังคม
      -
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
      -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
      -
  สถานวิจัย

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
      -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
      -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
      -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
      -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
      -
  สถานวิจัย

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
      -
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      -
  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      - สาขาวิชาแพทยศาสตร์
      - ถานวิจัย
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคม
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
      -
  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
      - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
      -
  สถานวิจัย

  ศูนย์
 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ศูนย์บริการการศึกษา
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ศูนย์กิจการนานาชาติ
 • ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 • ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

  สถาบัน

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา

  หน่วยวิสาหกิจ
 • สุรสัมนาคาร
 • เทคโนธานี
 • ฟาร์มมหาวิทยาลัย

  โครงการ/อื่นๆ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • โครงการภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด
 • สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี
 • สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี

 • รายงานประจำป| บุคลากร - หมายเลขโทรศัพท์  | ค้นหานักศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  111 ถนนมหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070


  www.sut.ac.th วิสัยทัศน์, ประวัติ, ภารกิจ, การบริหารงาน ,ผู้บริหาร สำนักงาน, สำนักวิชา, ศูนย์, โครงการ ฯลฯ ผลงานอาจารย์, สิทธิบัตร บริการสังคม, วิชาการ, อบรม, สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก