หน้าแรก แนะนำ มทส สำนักวิชา/หน่วยงาน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ องค์กร/ความร่วมมือ
SUT WWW
  การจัดการศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  การเข้าศึกษา
  ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
  ระบบลงทะเบียน
  e-Learning
  สหกิจศึกษา
  ห้องสมุด
  สมาคมศิษย์เก่า
  อบรม/ประชุม/สัมมนา
  รับสมัครงาน
  ประกวดราคา/สอบราคา
  แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  SUT Mail
  Student Mail
  SUT WiFi
  SUT Mobile
  SUT Linux
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070


หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 128/237 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2216-5410 โทรสาร 0-2216-5411รายงานประจำป| บุคลากร - หมายเลขโทรศัพท์ | ค้นหานักศึกษา