www.sut.ac.th Google
 
 
   การจัดการศึกษา
   หลักสูตรที่เปิดสอน
   การเข้าศึกษา
   ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
   ระบบลงทะเบียน
   e-Learning
   สหกิจศึกษา
   ห้องสมุด
   องค์การนักศึกษา
   สมาคมศิษย์เก่า
   อบรม/ประชุม/สัมมนา
   สมัครงาน
   ประกวดราคา/สอบราคา
   แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
   SUT Mail
   Student Mail
   SUT WiFi
   SUT Mobile
   SUT Linux
   กระทรวงศึกษาธิการ
   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ อยู่ในกำกับของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัว และ ประสิทธิภาพในการบริหาร ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการดำเนินงาน เป็นชุมชนทางวิชาการที่เป็น แหล่งรวมผู้รู้ ผู้เรียน และสรรพวิทยาการด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณประโยชน์ต่อ บุคคล และสังคมมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีปณิธานอันมั่นคง ที่จะดำรงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ พัฒนาคุณ ภาพชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสะสม และสร้างสรรค์ภูมิรู้ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อพัฒนามนุษยชาติิ ชั่วนิรันดร์

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป้าหมายไว้ ๕ ประการ ดังนี้

๑ . ขยายตัวอย่างระมัดระวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีให้ความสำคัญกับการดำเนินการพัฒนา มหาวิทยาลัยในส่วนที่สามารถทำได้ดีที่สุดก่อน เป็นส่วนที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถทำได้ หรือทำได้ไม่เพียงพอ และมีความต้องการสูงในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔
๒ . ระดมทรัพยากรและสรรพกำลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการสรรหาให้เพียงพอ และพัฒนา ให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในทุกภารกิจ และการระดมทุนเพื่อประกันโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์สามารถเรียนได้
๓ . สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ สร้างปัจจัยคุณภาพ เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้สามารถดึงดูดคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนนักศึกษา
มาสู่มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกระทำภารกิจทุกด้าน ให้เกิดความเป็นเลิศสามารถแข่งขันได้ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
๔ . รักษาจุดแข็งและข้อดีที่มีอยู่ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ระบบรวม บริการ ประสานภารกิจ การถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน เป็นต้น
๕ . สร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบ และขยายผลไปสู่ การบริการทางวิชาการ และการให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก

ภารกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก ๕ ประการ ได้แก่
๑ . ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
๒ . วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทาง วิชาการและการนำผลการวิจัยและพัฒนา
ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
๓ . ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโน-
โลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
๔ . ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๕ . ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ตราประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัย
• ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย ภาพท้าวสุรนารี
ณ ใจกลาง เส้นโค้งงอนหงายขนาบ ๒ ข้างของภาพข้างละ ๔ เส้น และมี
ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักรรองรับฐานของภาพท้าวสุรนารี
• ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลาง สื่อความหมายถึง ปรัชญาและภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยเน้น ความ เคารพ และศรัทธาต่อท้าวสุรนารีในฐานะ
วีรสตรีแห่งชาติ
• เส้นโค้งงอนหงายขนาบ ๒ ข้างของภาพ ข้างละ ๔ เส้น เกยและเชื่อมต่อ
กันเสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึง ความสำเร็จ
ทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกันและความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
• ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักร สื่อความหมายถึงการเกษตร
และอุตสาหกรรม

สีประจำมหาวิทยาลัย
สีแสดและสีทอง สีแสด เป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นสีของธงประจำกองเสือป่านครราชสีมา ที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่าเป็นวันครูสีทอง เป็นสีแห่งความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ และศรัทธา

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ต้นปีบทอง (Radermachera ignea (Kurz) Steenis) มีดอกสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย เป็นต้นไม้ ้ที่ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว มีทรงพุ่มกว้าง สื่อความหมายถึง ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และความร่มเย็นรายงานประจำป| บุคลากร - หมายเลขโทรศัพท์  | ค้นหานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070
www.sut.ac.th วิสัยทัศน์, ประวัติ, ภารกิจ, การบริหารงาน ,ผู้บริหาร สำนักงาน, สำนักวิชา, ศูนย์, โครงการ ฯลฯ ผลงานอาจารย์, สิทธิบัตร บริการสังคม, วิชาการ, อบรม, สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก