คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี
Rector

ศ. ดร. ประสาท สืบค้า
Prof. Dr. Prasart Suebka
E-mail:
prasart@sut.ac.th

รองอธิการบดี
Vice Rector

 

 
 
ฝ่ายวิชาการ
Academic Affairs
ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
Prof. Dr. Sukit Limpijumnong
E-mail: sukit@sut.ac.th

 


 
ฝ่ายบริหาร
Administrative Affairs
อ. ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล
Dr. Wut Dankittikul
E-mail: wut@sut.ac.th

 ฝ่ายวางแผน
Planning
รศ. ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
Assoc. Prof. Dr. Sittichai Seangatith
E-mail: sitichai@sut.ac.th 

 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Student Affairs
อ. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
Dr. Guntima Sirijeerachai
E-mail: guntima@sut.ac.th 

 
ฝ่ายพัฒนา
Development
รศ. ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
Assoc. Prof. Dr. Rangsan Wongsan
E-mail: rangsan@sut.ac.th

 
ฝ่ายกิจการทั่วไป
General Affairs
ผศ. ดร.อารักษ์ ธีรอำพน
Asst. Prof. Dr. Arak Teeraumpol
E-mail: arak@sut.ac.th

 


ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
SUT Council Affairs
ผศ. ดร. เอมอร ทัศนศร
Asst. Prof. Dr. Aim-orn Tassanasorn
E-mail: aim-orn@sut.ac.th

   

คณบดี
Dean
          1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
              Institue of Science
รศ. ดร. ประพันธ์ แม่นยำ
Assoc. Prof. Dr. Prapan Manyum
      E-mail: pmanyum@sut.ac.th
          2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
              Institue of Social Technology
อ. ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน
Dr.Peerasak Siriyotin

    
E-mail: peerasak@sut.ac.th
          3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
              Institue of Agricultural Technology
ผศ. ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์
Asst. Prof. Dr. Suwayd Ningsanond
      E-mail: suwayd@sut.ac.th
          4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
              Institue of Engineering
รศ. น.อ. ดร. วรพจน์ ขำพิศ
Assoc. Prof. Gp. Capt. Dr. Vorapot Khompis
      E-mail: vorapot@sut.ac.th
          5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
              Institue of Medicine
ศ. เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์
Prof. Emeritus Vanich vanapruks, MD, Major General
      E-mail: vanich@sut.ac.th
          6. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
              Institue of Nursing
อ. ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สสวัสดิ์
Dr. Srikiat Anansawas
      E-mail:
sawat@sut.ac.th

ผู้อำนวยการ
Director
          1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
              Institue of Research and Development
รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา
Assoc. Dr. Anan Tongraar
      E-mail:
anan@sut.ac.th
          2. ศูนย์กิจการนานาชาติ
              The Center for International Affairs
ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
Prof. Dr. Sukit Limpijumnong
      E-mail: sukit@sut.ac.th
          3. ศูนย์คอมพิวเตอร์
              The Center for Computer Services 
ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา
Asst. Prof. Chanchai Thongsopa
      E-mail: chan@sut.ac.th
 
          4. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              The Center for Scientific and Technological Equipment
อ. ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล
Dr. Narong Akkarapattanagoon
      E-mail: narong@sut.ac.th
          5. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
              The Center for Library Resources and Educational Media
ผศ. ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร
Asst. Prof. Dr. Boonchai Vijitsatain
      E-mail: boonchai@sut.ac.th
          6. ศูนย์บริการการศึกษา
              The Center for Educational Services
รศ. ดร. ทัศนีย์ สุโกศล
Assoc. Prof. Dr. Tassanee Sukosol
      E-mail: tassanee@sut.ac.th
          7. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
              The Center for Innovation and Education Technology
รศ. ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์
Assoc. Prof. Dr. Rangsan Wongsan
      E-mail: rangsan@sut.ac.th
          8. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
              Cooperative Education and Career Development
ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
Asst. Dr. Siwat Thaiudom
      E-mail: tsukrit@sut.ac.th
          9. เทคโนธานี
              Technopolis
ผศ. ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
Asst. Prof. Dr. Chatchai Jothiyangkoon
      E-mail: chatchai@sut.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant Rector
          1. ฝ่ายวิชาการ
              Academic Affairs
ศ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน
Asst. Dr. Visit Waewsungnoen
      E-mail: visit@sut.ac.th
         2. ฝ่ายบริหาร
              Administrative Affairs
ผศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
         3. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
              Student Affairs
ผศ. ดร. เผด็จ เผ่าละออ
Asst. Dr. Padej Paolaor
      E-mail: padej@sut.ac.th
 

เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย
Secretaries

          1. เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย
              Secretaries
. ดร. อิศรา ประมูลศุข
Dr. Issra Pramoonsuk
      E-mail: issra@sut.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
Institue of Science
         1. คณบดี
              Dean
รศ. ดร. ประพันธ์ แม่นยำ
Assoc. Prof. Dr. Prapan Manyum
      E-mail: pmanyum@sut.ac.th
          2. รองคณบดี
              Associate Dean
อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
Dr. Pongrit Krobprachaya
      E-mail:
pongrit@sut.ac.th
          3. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
              Chair, School of Chemistry
ผศ.ดร.กุลวดี ตั้งสถิตย์กุลชัย (รก.)
          4. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
              Chair, School of Mathematics 
รศ. ดร. ประภาศรี อัศวกุล
Assoc. Prof. Dr. Prapasri Asawakun
      E-mail: prapasri@sut.ac.th
          5. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
              Chair, School of Biology
ผศ.ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
          6. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
              Chair, School of Physics
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช
Asst. Prof. Dr.Chinorat Gorbdech
      E-mail: kobdaj@sut.ac.th
          7. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
              Chair, School of Remote Sensing
ผศ. ดร. สัญญา สราภิรมย์
Asst. Prof. Dr. Sunya Sarapirom
      E-mail: sunyas@sut.ac.th
          8. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
              Chair, School of Laser TEchnology and Photonics
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช(รักษาการแทน)
Asst. Prof. Dr.Chinorat Gorbdech, Acting
     E-mail: kobdaj@sut.ac.th
          9. หัวหน้าสถานวิจัย
              Head, Research Department
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
         10. หัวหน้าสำนักงานคณบดี
              Chief, Dean Office
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
Miss Ladapa Ratanajaru
     
E-mail: pochjane@sut.ac.th

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
Institue of Social Technology

          1. คณบดี
              Dean

อ. ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน
Dr.Peerasak Siriyotin
     
E-mail:
peerasak@sut.ac.th
          2. รองคณบดี
              Associate Dean
อาจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล (ร.ก.)
          3. หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
              Chair, School of General Education
อ. ดร. เทพทวี โชควศิน
Dr. Theptawee Chokvasin
      E-mail: thankgod@sut.ac.th
          4. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
              Chair, School of English
ผศ. ดร. อัญชลี วรรณรักษ์
Asst. Prof. Dr. Anchalee Wannaruk
      E-mail: wannaruk@sut.ac.th
          5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
              Chair, School of Information of Technology
ผศ. ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
Asst. Prof. Dr. Weeraponh Polnikornkit
      E-mail: weerap@sut.ac.th 
          6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
              Chair, School of Management Technology
อ. รัชฎาพร วิสุทธากร
Mrs. Ruchdaporn Wisutthakorn
      E-mail: ruchda@sut.ac.th 
          7. หัวหน้าสถานวิจัย
              Head, Research Department
อ. ดร. ธรา อั่งสกุล
Dr. Thara Angsakul
      E-mail: 
angskun@sut.ac.th
          8. หัวหน้าสำนักงานคณบดี
              Chief, Dean Office
นางทิติยา ศรีอินทร์
Mrs.Thitiya Sri-intra
      E-mail: thitiya@sut.ac.th

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Institue of Agricultural Technology
          1. คณบดี
              Dean
ผศ. ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์
Asst. Prof. Dr. Suwayd Ningsanond
      E-mail: suwayd@sut.ac.th
          2. รองคณบดี
              Associate Dean
อ. ดร. วิทธวัช โมฬี
Dr. Wittawat Molee
      E-mail: wittawat@sut.ac.th
          3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
              Chair, School of Crop Production Technology
 
อ. ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ
Dr. Sodchol Wonprasaid
      E-mail: sodchol@sut.ac.th
          4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
              Chair, School of Animal Production Technology
รศ. ดร. พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
Assoc. Prof. Dr. Pongchan Na-Lampang
      E-mail: pongchan@sut.ac.th
          5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
              Chair, School of Biotechnology
รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย
          6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
              Chair, School of Food Technology
ผศ. ดร. ปิยะวรรณ กาสลัก
Asst. Prof. Dr. Piyawan Gasaluck
      E-mail: piyawan@sut.ac.th
          7. หัวหน้าสถานวิจัย
              Head, Research Department
รศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง
Assoc. Prof. Dr. Neung Teaumroong
      E-mail: neung@sut.ac.th
          8. หัวหน้าสำนักงานคณบดี
              Chief, Dean Office
นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล
Mr. Praphan Phananukul
      E-mail:
praphan@sut.ac.th

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
Institue of Engineering
          1. คณบดี
              Dean
รศ. น.อ. ดร. วรพจน์ ขำพิศ
Assoc. Prof. Gp. Capt. Dr. Vorapot Khompis
      E-mail: vorapot@sut.ac.th
          2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
              Associate Dean, Administrative Affairs
ผศ. ดร. พรศิริ จงกล
Asst. Prof. Dr. Pornsiri Jongkol
      E-mail: pornsiri@sut.ac.th
          3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
              Associate Dean, Academic Affairs
รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์
Assoc. Prof. Capt. Dr. Kontorn Chamniprasart
      E-mail: kontorn@sut.ac.th
          4. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
              Chair, School of Agricultural Engineering
ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ
Asst. Prof. Dr. Verachai Arjharn
      E-mail: arjharh@sut.ac.th
          5. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
              Chair, School of Transportation Engineering
ผศ. ดร. ถิรยุทธ ลิมานนท์ (รักษาการแทน)
Asst. Prof. Dr. Tirayut Limanond, Acting
      E-mail: tlimanond@sut.ac.th
 
          6. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
              Chair, School of Computing Engineering 
รศ. ดร. กิตติศักดิ์ เกิดประสพ (รักษาการแทน)
Assoc. Prof. Dr. Kittisak Kerdprasop, Acting
      E-mail: kerdpras@sut.ac.th
          7. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
              Chair, School of Chemical Engineering
อ. ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด
Dr. Terasut Sookkumnerd
      E-mail: terasut@sut.ac.th
          8. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
              Chair, School of Mechanical Engineering
ศ. ดร. จิระพล ศรีเสริฐผล
Asst. Prof. Dr. Jiraphol Srisertpol
      E-mail: jiraphon@sut.ac.th
 
          9. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
              Chair, School of Ceramic Engineering
ผศ.ดร.สุขเกษม กังวานตระกูล (รก.)
          10. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
              Chair, School of Telecomunication Engineering
ผศ. ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล
Asst. Prof. Dr. Peerapong Uthansakul
      E-mail: uthansakul@sut.ac.th
 
          11. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
              Chair, School of Polymer Engineering
ผศ. ดร. นิธินาถ ศุภกาณจน์
Asst. Prof. Dr. Nitinat Supakan
      E-mail: nitinat@sut.ac.th
 

          12. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
              Chair, School of Electrical Engineering

ศ. ดร. อนันท์ อุ่นศิวิไลย์
Asst. Prof. Dr. Anant  Oonsivilai
      E-mail: anant@sut.ac.th
 

          13. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
              Chair, School of  Civil Engineering
รศ. ดร. สุขสันดิ์ หอพิบูลสุข
Assoc. Prof. Dr. Suksun Horpibulsuk
      E-mail: suksun@sut.ac.th
          14. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
              Chair, School of Metallurgical Engineering
อ.ดร.ฐาปนีย์ อุดมผล (ร.ก.)
          15. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
              Chair, School of Environmental Engineering 
ผศ.ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร (ร.ก.)
          16. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
              Chair, School of Industrial Engineering 
ผศ.ดร.พรศิริ จงกล (รก.)
          17. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
              Chair, School of Geotechnology
ผศ. ธารา เล็กอุทัย
Asst. Prof. Thara Lekuthai
      E-mail: thara@sut.ac.th
          18. หัวหน้าสถานวิจัย
                 Head, Research Department
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร
          19. หัวหน้าสำนักงานคณบดี
                Chief, Dean Office
นางชดช้อย รวยสูงเนิน
Mrs. Chodchoy Ruaysoongnern
      E-mail: chodchoy@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Institue of Medicine
          1. คณบดี
              Dean
ศ. เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์
Prof. Emeritus Vanich vanapruks, MD, Major General
      E-mail: vanich@sut.ac.th
          2. รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์
              Associate Dean
อ. นายแพทย์ ลิขิต มาตระกูล
          3. รองคณบดีฝ่ายคลินิก ประจำโรงพยาบาลสุรินทร์
              Associate Dean, Surin Hospital
อ. นายแพทย์ ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์
Dr. Thongchai Triwiboonwanich, MD
      E-mail: -
          4. รองคณบดีฝ่ายคลินิก ประจำโรงพยาบาลบุรีรัมย์
              Associate Dean, Burirum Hospital
อ. นายแพทย์ .ชลิต ทองประยูร
     E-mail: -
          5. หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
              Chair, School of Environmental Health
ผศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ (ร.ก.)
Asst. Prof. Dr. Nares Chuersuwan
      E-mail: nares@sut.ac.th
          6. หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
              Chair, School of Occupational Health and Safety
อ.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (ร.ก.)
         7. หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
 
 
          8. หัวหน้าสถานแพทยสาสตร์ศึกษา
             
ผศ.ดร.สรญา แก้วพิทูลย์
          9. หัวหน้าสถานวิจัย
              Head, Research Department
ผศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. Nares Chuersuwan
      E-mail: nares@sut.ac.th
          10. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
             
อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล (ร.ก.)
          11. หัวหน้าสำนักงานคณบดี
              Chief, Dean Office
นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์
Mrs. Pornthip Sathipitayayuth
      E-mail: pornthip@sut.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา
Institue of Research and Development
          1. ผู้อำนวยการ
              Director

รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา
Assoc. Dr. Anan Tongraar
      E-mail:
anan@sut.ac.th

          2. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
              Chief, Dean Office
นางพรประภา ซ้อนสุข
Mrs. Pornprapa Sonsuk
      E-mail:
kitkosol@sut.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
The Center for Library Resources and Education Media
          1. ผู้อำนวยการ
              Director
ผศ. ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร
Asst. Prof. Dr. Boonchai Vijitsatian
      E-mail: boonchai@sut.ac.th
          2. รองผู้อำนวยการ
              Deputy Director
อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
Dr. Nattaya Phuekpong
      E-mail:
nattaya@sut.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
The Center for Scientific and Technological Equipment
          1. ผู้อำนวยการ
              Director
อ. ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล
Dr. Narong Akkarapattanagoon
      E-mail: naroung@sut.ac.th
          2. รองผู้อำนวยการ
              Deputy Director
อ. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์
Dr. Saroj Rujirawat
      E-mail: saroj@sut.ac.th
          3. รองผู้อำนวยการ
              Deputy Director
รศ. เกรียงไกร ไตรสาร
Assoc. Prof. Krieangkrai Trisarn
      E-mail: kriangkr@sut.ac.th

ศูนย์บริการการศึกษา
The Center for Educational Service
          1. ผู้อำนวยการ
              Director
รศ. ดร. ทัศนีย์ สุโกศล
Assoc. Prof. Dr. Tassanee Sukosol
      E-mail: tassanee@sut.ac.th
          2. รองผู้อำนวยการ
              Deputy Director
ผศ. ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
Asst. Prof. Dr. Yupaporn Raksakulpiwat
      E-mail:
yupa@sut.ac.th
          3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
              Chief, Dean Office
นายพิรุณ  กล้าหาญ
Mr. Phiroon Klaharn
     
E-mail: phiroon@sut.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์
The Center for Computer Services
          1. ผู้อำนวยการ
              Director
ผศ. ดร. ชาญชัย ทองโสภา
Asst. Prof. Chanchai Thongsopa
      E-mail: chan@sut.ac.th
          2. รองผู้อำนวยการ
              Deputy Director
รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Institute of Center for International Affairs
          1. ผู้อำนวยการ
              Director
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ (ร.ก.)
Prof. Dr. Chukit Limpijamnong
      E-mail: sukit@sut.ac.th

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
The Center for Innovation and Education Technology
          1. ผู้อำนวยการ
              Director
ศ. ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์
      E-mail: rangsan@sut.ac.th
          2. รองผู้อำนวยการ
              Deputy Director
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร
      E-mail:
rk@sut.ac.th
          3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
              Chief, Dean Office
นายถุงเงิน ดาวเที่ยง
      E-mail:
thung@sut.ac.th

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Cooperative Education and Career Development
          1. ผู้อำนวยการ
              Director
ผศ. ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม
Asst. Dr. Siwat Thaiudom
      E-mail: tsukrit@sut.ac.th
          2. รองผู้อำนวยการ
              Deputy Director
อ. ดร. สุนิติยา เถื่อนนาดี
Dr. Sunitiya Tuennadee
      E-mail: sunitiya@sut.ac.th

ส่วนงาน
Divisions
          1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
              Chief, Academic Support Division
นางสาวจันทนา   พรหมศิริ
Miss Chantana Promsiri
      E-mail: chantana@sut.ac.th
          2. หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ
              Chief, Correspondence, Document and Legal Affairs Division
นายราชัย   อัศเวศน์
Me. Rachai Atsavet
      E-mail: rachai@sut.ac.th
          3. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
              Chief, Personnel Division
นางสาวจุฑามาศ   สวัสดี
Miss Jutamas Sawasdee
      E-mail: chutha@sut.ac.th
          4. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
              Chief, Finance and Accounting Division
นางวารี   เชื้อปรุง
Mrs. Waree Chuaprung
      E-mail: audiling@sut.ac.th
          5. หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่
              Chief, Building and Supplies Division
นายธานี   คล่องณรงค์
Me. Thanee Klongnarong
      E-mail: thanee@sut.ac.th

          6. หัวหน้าส่วนพัสดุ
              Chief, Procurement and Supplies Division

นายอรรถพร อุ่นโสมย์
Mr. Adthaporn Oonsom
      E-mail: adthapor@sut.ac.th
          7. หัวหน้าส่วนแผนงาน
              Chief, Planning Division
นายศราวุธ   ป้อมสินทรัพย์
Mr. Sarawut Pomsinsub
      E-mail: saravut@sut.ac.th
          8. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
             Chief, Student Affairs Division
นางเพ็ญพรรณ   ปิยารมย์
Mrs. Penpan Piyarom
      E-mail: penpan@sut.ac.th
          9. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
              Chief, Piblic Relations Division
นางมนัสวี บรรลือทรัพย์ (รักษาการแทน)
Mrs. Manutswee Banluesab, Acting
      E-mail: manutswee@sut.ac.th
          10. หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ
               Chief, Sport and Health
นายวีรวัชร์   ทองยอดดี
Mr. Weerawat Tongyoddee
      E-mail:
weerawat@sut.ac.th
          11. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
               Chief, Internal Auditing Unit
นางประวีณา หอมตา
Mrs. Praweena Homta
      E-mail:
weerawat@sut.ac.th
          12. หัวหน้าหน่วยประสานงาน มทส.-กทม.
               Chief, SUT-Bangkok Office Unit
ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง
Yet to be Appointed
          13. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
               Chief, SUT Council Office
นางนงเยาว์ สุคำภา
Mrs. Nongyao Sukumpa
      E-mail: nongyao@sut.ac.th
          14. หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์
               Faculty Development Academy
ผศ.ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน (ร.ก.)
          15. หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
               SUT-MIS Database Unit

รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว (ร.ก.)


หน่วยวิสาหกิจ
Enterprise Units
          เทคโนธานี  
          1. ผู้อำนวยการ
              Director
ผศ. ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
Asst. Prof. Dr. Chatchai Jothiyangkoon
      E-mail: chatchai@sut.ac.th
          ฟาร์มมหาวิทยาลัย  
          1. ผู้จัดการ
              Manager
ศ. ดร. อารักษ์ ธีรอำพน
Asst. Prof. Dr. Arak Teeraumpol
      E-mail:
arak@sut.ac.th
          สุรสัมมนาคาร  
          1. ผู้จัดการ
              Manager
นางศรัณยา ศรีศักดิ์นอก

( ข้อมูลวันที่ 20 ธันวาคม 2553 )

 HomePage  รายงานประจำปี รายงานประจำปี มทส  Back  contents