สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Suranaree University of Technology Academic Senate

ประธาน
Chairman
อธิการบดี
Rector

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
SUT Rector
ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า
Prof. Dr. Prasart Suebka
E-mail: prasart@sut.ac.th


กรรมการโดยตำแหน่ง
Ex Officio Members
คณบดี
Deans

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
Institute of Science
รศ. ดร. ประพันธ์ แม่นยำ
Assoc. Prof. Dr. Prapan Manyum
E-mail: pmanyum@sut.ac.th

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
Institute of Social Technology
อ. ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน
Dr.Peerasak Siriyotin
E-mail:
peerasak@sut.ac.th

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Institute of Agricultural Technology
ผศ. ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์
Asst. Prof. Dr. Suwayd Ningsanond
E-mail: suwayd@sut.ac.th


สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
Institute of Engineering
รศ. น.อ. ดร. วรพจน์ ขำพิศ
Assoc. Prof. Gp. Capt. Dr. Vorapot Khompis
 E-mail: vorapot@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Institute of Medicine
ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์
Prof. Emeritus Vanich vanapruks, MD, Major General
E-mail: vanich@sut.ac.th

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Institute of Nursing
อ. ดร. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
Dr. Srikiat Anansawas
E-mail: Srikiat@sut.ac.th

ผู้อำนวยการ
Directors


สถาบันวิจัยและพัฒนา
Institute of Research and Development
รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา
Assoc. Prof. Dr. Anan Tongraar
E-mail:
anan@sut.ac.th


ศูนย์กิจการนานาชาติ
Institute of Center for International Affairs
ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, รักษาการแทน
Prof. Dr. Sukit Limpijumnong, Acting
E-mail: sukit@sut.ac.th

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
The Center for Computer Services
ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา
Asst. Prof. Dr. Chanchai Thongsopa
E-mail: chan@sut.ac.th
 


ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
The Center for Scientific and Technological Equipment
อ. ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล
Dr. Narong Akkarapattanagoon
E-mail: narong@sut.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
The Center for Library Resources and Educational Media
ผศ. ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร
Asst. Prof. Dr. Boonchai Vijitsatain
E-mail: boonchai@sut.ac.th

ศูนย์บริการการศึกษา
The Center for Educational Services
รศ. ดร. ทัศนีย์ สุโกศล
Assoc. Prof. Dr. Tassanee Sukosol
E-mail: tassanee@sut.ac.th


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
The Center for Innovation and Education Technology
รศ. ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์
Asst. Prof. Dr. Rangsan Wongsan
E-mail: rangsan@sut.ac.th


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Cooperative Education and Career Development
ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
Asst. Prof. Dr. Siwat Thaiudom

      E-mail:
tsukrit@sut.ac.th

เทคโนธานี
Technopolis
ผศ. ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
Asst. Prof. Dr. Chatchai Jothiyangkoon
E-mail: chatchai@sut.ac.th

ศาสตราจารย์
Professors
 

ศ. ดร. ประสาท สืบค้า
Prof. Dr. Prasart Suebka
E-mail:
prasart@sut.ac.th

ศ.เกียรติคุณ ดร. นันทกร บุญเกิด
Prof. Emeritus Dr. Nantakorn Boonkerd
E-mail: nantakon@sut.ac.th

ศ. ดร. กฤษณะ สาคริก
Prof. Dr. Kritsana Sagarik
E-mail: kritsana@sut.ac.th

Prof. Dr. Serguei Meleschko
E-mail:
sergey@sut.ac.th
 
Prof. Dr. Joewono Widjaja
E-mail:
laser@sut.ac.th

Prof. Dr.
Yupeng Yan
E-mail:
yupeng@sut.ac.th
 

ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
Prof. Dr. Sukit Limpijumnong
E-mail: sukit@sut.ac.th

ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม
Prof. Dr. Pairote Satayatham
E-mail:
pairote@sut.ac.th

ศ. น.ท. ดร. สราวุฒิ สุจิตจร
Prof. Wng. Cmdr. Dr. Sarawut Sujitjorn
E-mail:
sarawut@sut.ac.th

กรรมการจากคณาจารย์
Members from the Faculty
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
Institute of Science

รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา
Assoc. Prof. Dr. Anan Tongraar
E-mail: anan@sut.ac.th
 
ผศ. ดร. พาณี วรรณนิธิกุล
Asst. Prof. Dr. Panee Wannitikul
E-mail: panee@sut.ac.th

อ. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์
Dr. Saroj Rujirawat
E-mail: saroj@sut.ac.th
 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
Institute of Social Technology
 
ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
Asst. Prof. Dr. Weerapong Polnikornkit
E-mail: weerap@sut.ac.th  
 
ศ. ดร. อัญชลี วรรณรักษ์
Assoc. Prof. Dr. Anchalee Wannaruk
E-mail: wannaruk@sut.ac.th

อ. รัชฎาพร วิสุทธากร
Mrs. Ruchdaporn Wisutthakorn
E-mail: ruchda@sut.ac.th
 
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Institute of Agricultural Technology

รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
Assoc. Prof. Dr. Jirawat Yongsawatkul
E-mail: jirawat@sut.ac.th

รศ. ดร. พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
Assoc. Prof. Dr. Pongchan Na-Lompang
E-mail: pongchan@sut.ac.th
 
ผศ. ดร. ยุวดี มานะเกษม
Asst. Prof. Dr. Yuwadee Manakasem

E-mail: yuvadee@sut.ac.th
 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
Institute of Engineering

รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์
Assoc. Prof. Capt. Dr. Kontorn Chamniprasart
E-mail: kontorn@sut.ac.th
 
รศ. ดร. กิตติ อัตถกิจมงคล
Assoc. Prof. Dr. Kitti Attakitmongcol

E-mail: kitti@sut.ac.th

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา
Asst. Prof. Dr. Rangsan Thongta
E-mail: tongta@sut.ac.th
 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Institute of Medicine

อ. นพ. ดร. ชวบูลย์ เดชสุขุม
Dr. Chavaboon Detchsukum, MT.,MD.,Ph.D
E-mail:
chavaboon@sut.ac.th
 
ผศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์
Asst.Prof.Dr.Soraya Kaewpitoon, MD
E-mail: soraya.k@sut.ac.th

ผศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. Nares Chuersuwan
      E-mail: nares@sut.ac.th
 
 
 
 
 

 

เลขานุการสภาวิชาการ
Secretaries

 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Rector Academic Affairs
ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
Prof. Dr. Sukit Limpijumnong
E-mail: sukit@sut.ac.th
 
 
 
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
Assistance
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice Rector Student Affairs
อ. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
Dr. Guntima Sirijeerachai
E-mail:
guntima@sut.ac.th

 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Rector Academic Affairs
ศ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน
Asst. Prof. Dr. Visit Waewsungnoen
E-mail: visit@sut.ac.th


 HomePage  รายงานประจำปี รายงานประจำปี มทส