สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Suranaree University of Technology Council

 

นายกสภามหาวิทยาลัย
President


ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
Prof. Dr. Wichit Srisa-an

อุปนายก
Vice President


ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช
Prof. Paichitr Rojanavanich

กรรมการโดยตำแหน่ง
Ex Officio Menbers


อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
SUT Rector
ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า
(Prof. Dr. Prasart Suebka)


ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
President, Council for Industries of Thailand
นายเผ่าเทพ โชตินุชิต, ปฏิบัติหน้าที่แทน
(Mr. Paotep Chotinuchit, Functioning)

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
President, Thai Chamber of Commerce
นายอมร วงศ์สุรวัฒน์, ปฏิบัติหน้าที่แทน
(Mr. Amorn Vongsurawat, Functioning)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Distinguished Members


ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
Prof. Dr. Pairash Thajchayapong

นายเลื่อน กฤษณกรี
Mr. Luen Krisnakri

นายมนูญ สรรค์คุณากร
Mr.Manoon Sankunakorn


ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช
Prof. Paichitr Rojanavanich

นายทวี หนุนภักดี
Mr. Tawee Noonpukdee

ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ
Dr. Sampan Silapanat


ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์
Prof. Dr. Pratya Vesarat
 

ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
Prof. Dr. Naksitte Coovatthanachai

นายพงศ์โพยม วาศภูติ
Mr. Pongpayome Vasaputi


องศาสตราจารย์ ดร. กำจัด มงคลกุล
Assoc. Prof. Dr. Kamjad Mongkolkul

นายทศพล ตันติวงษ์
Mr. Thosapol Tantiwong

แพทย์หญิงพยอม บูรณสิน
Payom Buranasin, MD.

กรรมการจากสภาวิชาการ
Members from the SUT Academic Senate


รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์
Assoc. Prof. Capt. Dr. Kontorn Chamniprasart

ศ. ดร. กฤษณะ สาคริก
Prof. Dr. Kritsana Sagarik

กรรมการจากคณาจารย์
Members from the Faculty


รศ. น.อ. ดร. วรพจน์ ขำพิศ
Assoc. Prof. Gp. Capt. Dr. Vorapot Khompis


อ. ดร. วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน
Dr. Wisitporn Wattanawatin


รศ. ดร. ประพันธ์ แม่นยำ
Assoc. Prof. Dr. Prapan Manyum

ผศ. ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์
Asst. Prof. Dr. Suwayd Ningsanond

ผศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ
Assit. Prof. Dr. Nares Chuersuwan

เลขานุการ
Secretaries


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
Vice Rector for SUT Council Affairs
( ผศ. ดร. เอมอร ทัศนศร )
Asst. Prof. Dr. Aim-orn Tassanasorn

ผู้ช่วยเลขานุการ


หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
Chief, SUT Council Office
( นางนงเยาว์ สุคำภา )
Mrs. Nongyao Sukhampa


 HomePage  รายงานประจำปี มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สภาวิชาการ