การจัดการศึกษา              การวิจัย               การบริการวิชาการ         การบริหารงาน                 ข้อมูลทั่วไป            ข่าว           ค้นหา         
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ มทส
  สอบเข้าและศึกษาต่อ มทส 
  ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
  ข้อมูลสำหรับบุคลากร
  ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
  ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม
  ห้องสมุด
  องค์การนักศึกษา 
  บริการต่าง ๆ 
  หน่วยงานต่าง ๆ ใน มทส
  หมายเลขโทรศัพท์ มทส
  ค้นหานักศึกษา
  ค้นหาบุคลากร
  รวบรวมเวปไซต์น่าสนใจ
  สำนักวิชา
  สาขาวิชาที่เปิดสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมพอลิเมอร์
อาชีวะอนามัยฯ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เทคโนโลยีเลเซอร์
ภาษาอังกฤษ

การบริการวิชาการแก่สังคมและหน่วยงานภายนอก

     มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมความรู้ มีบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ การให้บริการวิชาการจึงเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรก ในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงสร้างองค์กรได้มีหน่วยงานในระดับศูนย์ทำหน้าที่รองรับภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการ ใช้ชื่อเรียกว่า ศูนย์บริการวิชาการ และได้แบ่งโครงสร้างภายในศูนย์ออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายประสานงานวิชาการ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายเผยแพร่ และฝ่ายจัดการ
     ใน พ.ศ. 2535 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2535 ได้แบ่งส่วนงานของศูนย์บริการวิชาการออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายประสานงานวิชาการ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายเผยแพร่ ฝ่ายจัดการ และฝ่ายพัฒนาการสอนทางไกล
ต่อมาใน พ.ศ. 2539 ตั้งเทคโนธานีขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าศูนย์และได้ยุบศูนย์บริการวิชาการ โดยให้เทคโนธานีรองรับภารกิจทั้งหมดของศูนย์บริการวิชาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้วย 
     ในช่วง พ.ศ. 2536 - 2543 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยจัดทำในรูปของการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การบริการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การเยี่ยมชม ดูงาน และการให้บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังนี้

การจัดประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา 
     การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ และเพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้สามารถนำเอาประโยชน์จากการศึกษาที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปของการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และให้คำปรึกษาทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในแบบต่างๆ 

การบริการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
     ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 - 2543 มหาวิทยาลัยจัดบริการทางวิชาการด้านต่างๆ ผ่านสื่อโทรคมนาคมทางวิทยุโทรทัศน์ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางด้านภาษา สังคม และอื่นๆ ดังนี้
การบริการวิทยุกระจายเสียง การดำเนินรายการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

- รายการวิทยุของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินรายการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย และรายการวิทยุของทางสถานีที่ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ของทางสถานี ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก และสถานีวิทยุกระจายเสียงราชดำริสัมพันธ์ เป็นต้น
- รายการวิทยุกระจายเสียงของทางสถานี ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ของทางสถานีวิทยุ ออกอากาศในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ปี 2538 - 2543 มหาวิทยาลัยได้ให้บริการทางวิชาการโดยผ่านรายการวิทยุของทางสถานีต่างๆ เช่น ข่าวประกอบเสียง โคราชพัฒนา หมุนตามวัน เจาะข่าวเช้านี้ กองทัพบกเพื่อประชาชน ทม.100.5 สกายเรดิโอ คุยกันยามเช้าที่นี่โคราช เสียงชุมชน หอการค้าวาไรตี้ และข่าวสาระบันเทิง เป็นต้น

การบริการทางวิทยุโทรทัศน์ 
มหาวิทยาลัยเผยแพร่กิจกรรม/ข่าวสารของมหาวิทยาลัยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องต่างๆ ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ในปี 2538 - 2543 มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่กิจกรรม/ข่าวสารผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์ทางสถานีต่างๆ เช่น รายการพิเศษโอกาสของเด็กโควตา ประเทศไทยรายวัน สารคดีเช้าวันเสาร์ ตรงประเด็น อรุณรุ่งที่เมืองไทย THAILAND INTERNATIONAL เช้าวันนี้ MORNING TALK ประเทศไทยรายวัน ไอทีวีทอล์ค เกษตรลูกทุ่ง และเวทีชาวบ้าน เป็นต้น

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
มหาวิทยาลัยมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับบุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายนอก ดังนี้
       - ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านอินเทอร์เน็ตโดยจัดทำโฮมเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ http://www.sut.ac.th
     - ข่าวสารทางจดหมายข่าวรายวันและรายปักษ์ โดยจดหมายข่าวรายวันจะเป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันเผยแพร่ให้กับบุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ส่วนรายปักษ์จัดทำเป็นจดหมายข่าว 4 สี 8 หน้า เป็นข่าวที่น่ารู้ในช่วงที่ผ่านมาออกทุก 15 วัน เผยแพร่ไปยังหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การบริการด้านการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ นอกจากเตรียมเครื่องมือวิเคราะห์ให้บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยแก่นักศึกษาและคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังให้บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
ปีการศึกษา ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยได้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น ๒๕๔ รายการ อาทิเช่น 
     - การบริการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล น้ำผิวดิน น้ำทิ้งจากโรงงาน และการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั่วไป 
     - การทดสอบวัสดุ (เหล็ก) เช่น การทดสอบแรงดึง เหล็กเสริมคอนกรีต ลวดเหล็กกำลังสูง การดัดงอเย็น แรงบิด แรงกด ความแข็งแรงกระแทก 
     - การทดสอบดิน 
     - การทดสอบมวลผสมคอนกรีตระหว่างทรายและหิน 
     - การทดสอบคอนกรีต เช่น การทดสอบแรงกด แรงดัด แรงดึงแยก คอนกรีตบล็อก อิฐบล็อก ทางเท้า ท่อคอนกรีต กำลังอัดคอนกรีตโดยใช้ค้อนสมิทธิ์ การรับน้ำหนักของพื้นสำเร็จ 
     - การทดสอบไม้ 
     - การบริการสำรวจ เช่น การตรวจสอบการวัดระยะทางแบบอัตโนมัติ การตรวจสอบหรือถ่ายระดับ แผนที่แสดงความสูงของพื้นที่ แผนที่ที่ตั้งพร้อมรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง คัดลอก ขยาย ลดขนาดผังบริเวณ 
     - การวิเคราะห์ด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เช่น การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Microscope Energy Electron Dispersive และ Wavelengh จัดทำสไลด์ อัดขยายภาพ 
     หน่วยงานภายนอกสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส /cste/servicesT.html

สุรสัมมนาคาร
     สุรสัมมนาคารเป็นสถานที่ให้บริการในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และจัดเลี้ยงแก่ผู้เข้าประชุมของมหาวิทยาลัย ภายในสุรสัมมนาคาร ประกอบด้วย ห้องประชุมสัมมนา ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ความจุ 400 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง และห้องประชุมย่อย ความจุ 50 ที่นั่ง จำนวน 8 ห้อง ห้องพัก 229 ห้อง สำหรับผู้มาเข้าร่วมประชุมสัมมนา ห้องอาหาร และห้องรับรอง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 - 2543 สุรสัมมนาคารได้เป็นสถานที่รองรับการจัดงานประชุมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติหลายครั้ง เช่น
     - การจัดสัมมนา Asia - Pacific Seminar on Small Satellite 
     - การสัมมนา เรื่อง การรับรู้ระยะไกล ครั้งที่ 16 (The 16th Asian Conference on Remote Sensing)
     - การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสังเกตุการณ์ระบบการสื่องสารข้อมูลบนพื้นผิวโลก
     - การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ฟิสิกส์ในโลกของเทคโนโลยี
     - การสัมมนาเรื่องบุคลากรที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุคโลกาภิวัตน์
     - การประชุมทางคณิตศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 2
     - การจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อนด้านอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ 11
     - การประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐในด้านการจัดการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสำหรับภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในศตวรรษที่ 21
     - การประชุมวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา
     - การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางการจัดระบบการศึกษาผสมผสานการเรียน และการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

การบริการวิชาการด้านอื่นๆ 
     การจ้างงานบัณฑิตอาสาและผู้มีประสบการณ์ด้านการเงิน เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัครพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย และบุรีรัมย์ ในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม 

การจ้างงานบัณฑิตเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจ จ้างงานบัณฑิตและผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานีตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาการว่างงานแก่บัณฑิตและ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน โดยมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รับสมัครและ ฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร จำนวน ๒๔๗ คน ในพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร และอำนาจเจริญ 

อุทยานผีเสื้อ เป็นสถานที่ปฏิบัติการของโครงการศึกษาและทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผีเสื้อแมลง และเป็นสถานที่จัดนิทรรศการแสดงวงจรชีวิตของแมลง ชนิดของแมลงต่างๆ รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่บุคคลทั่วไป ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ได้เปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกเข้าชมโดยไม่เก็บ ค่าบำรุง จำนวน ๑๑ ครั้ง ผู้เข้าชมประมาณ ๒,๐๙๙ คน และเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก เข้าชมโดยเก็บค่าบำรุง จำนวน ๒ ครั้ง จำนวนผู้เข้าชมประมาณ ๕,๐๐๐ คน 

โครงการสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่           เพื่อสาธิตถึงผลการดำเนินงานตามพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ดำเนินการจริงโดยครอบครัวเกษตรกร นายประยูร สร้อยสูงเนิน ในพื้นที่จำนวน ๑๕ ไร่ อยู่บริเวณด้านหลังอาคารกาญจนาภิเษก ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำ ๔ ไร่ ไว้ใช้ในหน้าแล้ง มีความจุ ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ได้ปล่อยปลาตะเพียน ๕๐,๐๐๐ ตัว พื้นที่รอบอ่างน้ำเป็นดินทรายปนดินลูกรัง ปรับเป็นพื้นที่นา ๕ ไร่ พื้นที่อีก ๕ ไร่ ได้ปลูกถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน ถั่วฝักยาวไร้ค้าง ผักต่างๆ กล้วย มะละกอ ที่เหลืออีก ๑ ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยบริเวณบ้าน เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๕๐ ตัว มหาวิทยาลัยให้เกษตรกรเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๒ เพื่อจัดให้เป็นแปลงสาธิตถาวร เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 66 4421 6191-8 โทรสาร: 66 4422 4070 และ 66 4422 4017 เพื่อความถูกต้องในการแสดงผล ควรใช้ Browser IE 5.0 ขึ้นไป บนหน้าจอขนาด 800 X600 Pixels