การจัดการศึกษา              การวิจัย               การบริการวิชาการ         การบริหารงาน                 ข้อมูลทั่วไป            ข่าว           ค้นหา         
 
 


                       
       โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา มทส และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) เปิดเผยว่า ตามที่ศาสตราจารย์ 
คนึง ฦๅไชย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 13 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งครบกำหนดวาระตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2548 แล้วนั้น ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ และนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ             สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 14 (1) และ (5) และมาตรา 15  โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย นายไพรัช ธัชยพงษ์ นายเลื่อน กฤษณกรี นางมาลี สุรรณอัตถ์ นายไพจิตร โรจนวานิช  นายทวี หนุนภักดี นายมารวย ผดุงสิทธิ์ นายปรัชญา เวสารัชช์ นายนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย นายพงศ์โพยม วาศภูติ นายกำจัด มงคลกุล นายทศพล ตันติวงษ์ และ แพทย์หญิงพยอม บูรณสิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป

“จะเห็นได้ว่า นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ ทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารงานบุคคล ด้านการเมืองการปกครอง และธุรกิจการค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสามารถให้คำปรึกษาอย่างรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยต่อไป” อธิการบดี มทส กล่าวในที่สุด

 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: (66-44) 216191-8 โทรสาร: (66-44) 224070,224017 เพื่อความถูกต้องในการแสดงผล ควรใช้ Browser IE 5.0 ขึ้นใน บนหน้าจอขนาด 800 X600 Pixels