home
 


HOME
งานสัมมนาวิชาการด้านการจัดการและการบริหาร
SUT Management Annual Conference 2006 : SUT-MAC 2006

หลักการและเหตุผล
     การวิจัยเป็นพันธกิจทื่สำคัญ ของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้มีการวิจัยในหลายรูปแบบ เช่น งานวิจัยสถาบันที่มีเป้าประสงค์  ในการนำผลงานวิจัย    มาพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  งานวิจัยของคณาจารย์รวมทั้งงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเป้าประสงค์ให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อนำผลงานวิจัยไปปรับแปลงและถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและประเทศ
เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชา เทคโนโลยีสังคม ซึ่งเปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตตามมาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการและบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตของสาขาวิชาฯ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรด้านการจัดการและบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการ ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการและบริหารของประเทศไทย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและเพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัยให้เกิดคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและชุมชนอย่างแพร่หลายต่อไป

วัตถุประสงค์
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจของบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการ

 • เพื่อเป็นแหล่งวิชาการทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจในภูมิภาค

 • เพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัยให้เกิดคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและชุมชนอย่างแพร่หลาย

หัวข้อการนำเสนอผลงาน
หัวข้อในการนำเสนอผลงานเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการและการบริหารธุรกิจ ดังต่อไปนี้

          1.การจัดการในองค์การ (ตามหน้าที่ การตลาด การผลิต การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
             โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาองค์การ กลยุทธ์ การเงิน            การบัญชี กฎหมาย ฯลฯ)
          2.การท่องเที่ยวและโรงแรม
          3.การจัดการธุรกิจชุมชนและธุรกิจ SMEs
          4.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  อ่านรายละเอียดการส่งผลงาน และเข้าร่วมงานได้ที่นี่