www sut.ac.th
หน้าแรก พัฒนาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่วมสมทบกองทุน
 
 
 
+ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ นักศึกษา I.T.
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
 
::: ระเบียบบริหารกองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์ :::

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์
พ.ศ. ๒๕๔๕

…………………………

โดยที่ญาติ มิตร และศิษย์เก่าของรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์ มีความประสงค์จะช่วยเหลือและสนับสนุน
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีความ
ประพฤติดี ตั้งใจเรียน และ ขาดแคลนทุนทรัพย์และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้บริจาคเงินเป็นทุนประเดิม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งเป็นกองทุนรองศาสตราจารย
์์ดร. กริช สืบสนธิ์เพื่อให้การจัดสรรทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุน ฉะนั้นอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๑๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๔๕ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า
"ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุน รองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๕"

ข้อ ๒
ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓
ในระเบียบนี้

"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุน รองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์
"สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ" หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

"นักศึกษา" หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"ส่วนการเงินและบัญชี" หมายถึง ส่วนการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ข้อ ๔
เงินทุนประกอบด้วย

(๑)
เงินทุนประเดิม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เงินบริจาค
(๓) เงินรายได้อื่น
(๔) ดอกผลของ (๑) - (๓)

ข้อ ๕
ให้ส่วนการเงินและบัญชี เป็นผู้ดูแลรักษาเงินทุนโดยนำเงินฝากประจำในธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่มีอาวัล


ข้อ ๖
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกินสามคน ศิษย์เก่าของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกินสามคน และนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกินสามคน ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวจะเป็นคณาจารย์ประจำ หรือศิษย์เก่า หรือนักศึกษา ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรเดียวกันเกินหนึ่งคนไม่ได้
กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อน
วาระ และได้แต่งตั้งกรรมการอื่นขึ้นดำรงตำแหน่งแทน ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่า
กับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนในกรณีที่มีการเลือกกรรมการเพิ่มขึ้น ให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับเลือกไว้ก่อนแล้วนั้น เมื่อครบกำหนดวาระดังกล่าวในวรรคสองหากยังไม่ได้มี
การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจน
กว่ากรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ข้อ ๗
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและอนุมัติทุนแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมควรได้รับทุน
(๒) จัดสรรและบริหารเงินกองทุน
(๓) ออกกฎ ระเบียบในการบริหารจัดการกองทุน
(๔) พิจารณาและอนุมัติการจัดกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข้อ ๘ ให้นำดอกผลของเงินทุนตามข้อ ๔ มาจัดสรร ดังนี้
ก. เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้
นักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
(๒) มีความตั้งใจเรียน
(๓) ขาดแคลนทุนทรัพย์จนเป็นอุปสรรคในการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข. เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ ๙ เงื่อนไขของการรับทุนมีดังนี้
(๑) เป็นทุนให้เปล่าที่ไม่ต้องชดใช้คืน ยกเว้นเมื่อละเมิดเงื่อนไขอื่น ๆ
(๒) ในระหว่างรับทุน นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น เสพยาเสพติด สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็นอาจิณ ตลอดจนการทะเลาะวิวาท และอื่น ๆ มิฉะนั้น จะถูกตัดการให้ทุนทันที
ทั้งนี้ การวินิจฉัยว่าความประพฤติเช่นใดเป็นความประพฤติที่เสื่อมเสียให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
copyright © 2002, by กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์