www sut.ac.th
หน้าแรก พัฒนาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่วมสมทบกองทุน
 
 
 
+ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ นักศึกษา I.T.
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
 
::: โครงการประกวด “แนวทางการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าใน มทส”:::

เอกสารประกอบโครงการประกวด
“แนวทางการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าใน มทส”
…………………………

ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยโดยมาโดยตลอด พระองค์ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข และสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
โดยการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง ด้วยความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้นกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจในการกระทำ โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี

หลักในการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั่งเดิมของสังคมไทย และการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการรอดพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
3. คำนิยาม ความพอเพียงต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญตามลำดับดังนี้

(1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่มีน้อยเกินไปและไม่มีมากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
(2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจที่เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอด โดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
(3) การมีภูมิคุ้นกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

นอกจากนี้ประเวศ วะสี (2542: 4-5) อธิบายความหมายของคำว่า เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงความพอเพียงใน 7 ประการ อันได้แก่

(1) พอเพียงสำหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน
(2) จิตใจพอเพียง ทำให้รักและเอื้ออาทรคนอื่นได้
(3) สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อม ทำให้ยังชีพและทำมาหากินได้
(4) ชุมชนเข็มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน
(5) ปัญหาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และการปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง
(6) อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์กันกับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธ์และเติบโตจากฐานทางวัฒนธรรม
(7) มีความมั่นคงพอเพียง ไม่วูบวาบ จนหรือรวยอย่างกะทันหัน มิฉะนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพจิต เกิดความเครียด โดยเศรษฐกิจ

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

(1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
(2) เงื่อนไขคุณภาพ ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และความอดทน
มีความเพียรพยายาม ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

ข้อมูลจาก
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
(http://www.sufficiencyeconomy.org/detail.swf)
ประเวศ วะสี. เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2542.

<<กลับไปหน้าโครงการ

 
copyright © 2002, by กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์