www sut.ac.th
หน้าแรก พัฒนาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่วมสมทบกองทุน
 
 
 
+ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ นักศึกษา I.T.
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
 
กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์ :::
 
 
::: ผลการประกวด Animation ไม่จำกัดหัวข้อ กกส.รางวัลที่ 1 "ล่า"
ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
นายเทวฤทธิ์ พันธุ์เพียร
นายชิตพล หนูบรรจง
นางสาวฉัตรแก้ว ศรีวงศ์
นายศิวรักษ์ โชติธรรมวาทิน


รางวัลที่ 2 "Dog & Boy"
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
นายอัครพล ด่านทองหลาง


รางวัลที่ 3 "3D Animation"

ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
นายนิติกร จุลสุคนธ


รางวัลชมเชย "Get Out"

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
นายอัครพล ด่านทองหลาง
นายทนาทร ไชยวงศ์
นายฐนสิน ญาติสูงเนิน
นายภาณพงศ์ แสงนิล


รางวัลชมเชย "Love Story"

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
นายปัญญา บุตรสิงขรณ์
นายชนนาธาน ปานพรม
นางสาวประภาพร วัฒนาพรรณิกร
นางสาวปิยะชนก เทียนชน


รางวัลชมเชย "รักเจ้าเอ๋ย"

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
นางสาวนภัสร บัวลา
นางสาวกาญจนา ลือจิตร


รางวัลชมเชย " จดหมายจากพระจันทร์"

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
นางสาวมนัสนันท์ แสนเมือง
นางสาวจิภา ลิ่มศิลา
นุชรัตน์ อิ่มสว่าง
รัชฎาภรณ์ สวยงาม


รางวัลชมเชย "แมว & หนู"

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
นางสาววิภาวรรณ พันธุ์สังข์
นางสาวสุนทรี ศรีสงคราม
นางสาวสุนทรี อังคสิงห์
นางสาวพัชราวดี แสนบุตร

 
 
copyright © 2002, by กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์