www sut.ac.th
หน้าแรก พัฒนาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่วมสมทบกองทุน
 
 
 
+ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ นักศึกษา I.T.
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
 
กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์ :::
::: กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์
" มีความประสงค์จะช่วยเหลือ และ สนับสนุน นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีความประพฤติดี
ตั้งใจเรียน และ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ "
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์ พ.ศ. 2545
 
::: ข่าวสาร
   
 
โครงการประกวด .....
“แนวทางการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าใน มทส” ...คลิกๆๆ
   
 

*** ผลการประกวด Animation และ Flash Banner ***

:::ประกาศการประกวด Flash Banner หัวข้อ "SUT INNOVATION"

 
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายธวัชพงษ์ พิทักษ์

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นายวทัญญู อินทะมานนท์
  นายภาสกร ชัมพูนทะ


 • รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่
  นายทัพไทย ทิพเนตร
  นางสาวสุภัสสร เดชสัจจา
  นางสาวจุรีลักษณ์ ศูนย์ศร
  นางสาวเป็นหนึ่ง ศรีสุภาพ

  ดูผลงานที่ได้รับรางวัล
:::ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 10 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  นางสาวเป็นหนึ่ง ศรีสุภาพ

 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่
  นายธวัชพงษ์ พิทักษ์
  นายโอภาส ภูครองนาค

::: ผลการประกวด Short Animation ครั้งที่ 2

 • รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
 
 
  "ใช้จ่ายอย่างพอเพียง
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
นายรัฐนนท์ แซ่เตียว

  "สื่อสารอย่างพอเพียง"
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
นายธวัชพงษ์ พิทักษ์
นายโอภาส ภูครองนาค
นางสาวเป็นหนึ่ง ศรีสุภาพ
       
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
   
  "เรียงความของฉัน"
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
นางสาวธารทิพย์ จุฬารี
นางสาวปวีณา จิณาเกตุ
นางสาวผาสุข อัฐโส
  "แลกเปลี่ยน"
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
พร้อมเกียรติบัตร

นายคมคิด ชัชราภรณ์
นายธเนศ บุญญเศรษฐกุล
นายสราธิป สารวุฒิวรรณ
       
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่
   
  "เกษตรไอที"
ได้รับเกียรติบัตร
นางสาวณัฏฐิกา เพ็ชร์เกราะ
นางสาวอมรรัตน์ เฉลิมกลาง
  "ปี 3000 "
ได้รับเกียรติบัตร
นายวรายุทธ พานพ่วง
นางสาวปาริชาติ ใยแก้ว
นางสาววัลยา ไชยพรม
       
   
  "Moo's Money "2
ได้รับเกียรติบัตร
นางสาวณัฏฐณิชา สารชร
นายวันชนะ พันธ์เปรม
นางสาวอนุสรา นุ่นยวง

  "Technocrop"
ได้รับเกียรติบัตร
นางสาวลักขณา โชคสกุลทรัพย์
นางสาววรัญญา ทิพย์กระโทก
นางสาวผกาพรรณ ไตรรัตน์วงศ์
       
     
  "หมู่บ้านเจริญพัฒนา"3
ได้รับเกียรติบัตร
นายบุญฤทธิ์ ทองอ้ม
นางสาวเพ็ญนภา ชาติแพงตา
นางสาวจันจณา อบกลาง
 

       
**กำหนดการรับรางวัลทุกประเภท**
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2549 เวลา 12.30 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ (1500)

   
 
กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.กริช สืบสนธิ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
หมายเลขโทรศัพท์
0-4422-4273
E-mail : sorachai@sut.ac.th
 
copyright © 2002, by กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์