www sut.ac.th
หน้าแรก พัฒนาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่วมสมทบกองทุน
 
 
 
+ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ นักศึกษา I.T.
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
 
::: พัฒนาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ :::
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีดำริตั้งแต่ต้นที่จะพัฒนาหลักสูตร สารสนเทศ/นิเทศศาสตร์
ในสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมรับผิดชอบไม่เฉพาะแต่วิชาที่ให้บริการแก่ นักศึกษาอื่นในมหาวิทยาลัย แต่สามารถ
เปิดสอนหลักสูตรจนถึงขั้นปริญญาที่สูงขึ้นได้ หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต จึงเป็นหลักสูตรแรกของสำนักวิชา

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

18 พฤษภาคม 2538 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาด้านสารนิเทศ
และ นิเทศศาสตร์บูรณาการ โดยอธิการบดี
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) เป็นประธานเพื่อยก
ร่างพร้อมกำหนดชื่อหลักสูตร คำสั่งแต่งตั้งมีทั้งหมด 4
ฉบับ
ในครั้งแรก คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
รวม 9 ท่าน หลังจากนั้นมีการแต่งตั้งเพิ่มในขั้นสุดท้ายคณะ
กรรมการ มีทั้งหมด 19 ท่าน

การพัฒนาหลักสูตร

คณะกรรมการมุ่งพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสาร สารสนเทศศาสตร์ และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบก่อนการร่างหลักสูตรมีการศึกษา
ความต้องการของตลาด ได้แก่ การสำรวจความต้องการนักสื่อสารเทคโนโลยีสารนิเทศ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.กริช สืบสนธิ์

ในปี 2538 คณะกรรมการได้ประชุม 4 ครั้ง และ ปี 2539 ประชุมอีก 3 ครั้ง

16 มิถุนายน 2538 คณะกรรมการได้ประชุมเป็นครั้งแรกและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
หลักสูตรดังนี้
- แบ่งกลุ่มวิชาตามหมวดวิชาเฉพาะ 3 กลุ่ม คือ นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และการจัดการ
- เปิดสอนปริญญาตรี และอาจเปิดระดับบัณฑิตศึกษาควบคู่กัน
- นักศึกษาที่เข้าศึกษามาทางสายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์คำนวณ

หลังการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการยกร่างหลักสูตร

26 กันยายน 2538 ในการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการได้พิจารณาร่างหลักสูตร
ประกอบด้วย หมวดวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานและหมวดวิชาเฉพาะ
ทั้ง 3 กลุ่ม โดยพิจารณารายวิชาที่อยู่ในแต่ละหมวด

19 มกราคม 2539 ในการประชุมครั้งที่ 5 ได้พิจารณารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละ
รายวิชาที่ประกอบกันเป็นหลักสูตร ที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงาน
เพื่อรับผิดชอบการจัดทำคำอธิบายรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดของรายวิชาในการ
ประชุมสองครั้งต่อมา

 
8 ตุลาคม 2539 พิจารณาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตเป็นครั้งสุดท้าย หลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศบัณฑิตนับว่าเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ค่อนข้างใหม่ใน
ระบบอุดมศึกษาของไทยที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่รอบรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงานสารสนเทศด้านนิเทศศาสตร์ ด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ และด้านสารสนเทศศึกษา (ห้องสมุดทันสมัยและศูนย์
สารสนเทศ)

 

วิทยาพิจารณ์

29 พฤศจิกายน 2539 มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนา ณ โรงแรมรามาการ์เด้น
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์และวิชาชีพตามเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรมาร่วมพิจารณ์หลักสูตร ข้อคิดจากการสัมมนา
นำไปสู่การปรับหลักสูตรเป็นขั้นสุดท้าย

 
19 ธันวาคม 2539 หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 14/2539

 
25 ธันวาคม 2539 หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 8/2539

 
12 พฤษภาคม 2540 ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร
 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ

เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2540 เป็นกลุ่มแรก ขณะนี้มีนักศึกษารุ่นที่ 6

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2540 จำนวน 85 คน
รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2541 จำนวน 70 คน
รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 96 คน
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 120 คน
รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 132 คน
รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 131 คน


วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

บัณฑิต รุ่นที่ 1 จำนวน 83 คน
- นิเทศศาสตร์ 26 คน
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 34 คน
- สารสนเทศศึกษา 23 คน

วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

บัณฑิต รุ่นที่ 2 จำนวน 71 คน
- นิเทศศาสตร์ 22 คน
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 29 คน
- สารสนเทศศึกษา 20 คน


เกียรติประวัติแห่งวิชาชีพ

สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2541 และ ครั้งที่ 4/2541
เพื่อขอพระราชทานถวายและมอบปริญญาวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังน
ี้

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ปริญญาวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สารสนเทศศึกษา) โดยมีคำประกาศสดุดีเกียรติคุณ

"…ทรงเป็นทั้งแหล่งสารสนเทศผู้รู้อันสำคัญ และทรงเป็นผู้ผลิตและถ่ายทอดสารสนเทศอย่างครบวงจร…"

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
ปริญญาวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

ในฐานะผู้เห็นความสำคัญของสารสนเทศ ผู้จัดวางและพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 
copyright © 2002, by กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์