การจัดการศึกษา              การวิจัย               การบริการวิชาการ         การบริหารงาน                 ข้อมูลทั่วไป            ข่าว           ค้นหา         
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ มทส
  สอบเข้าและศึกษาต่อ มทส 
  ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
  ข้อมูลสำหรับบุคลากร
  ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
  ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม
  ห้องสมุด
 องค์การนักศึกษา 
  บริการต่าง ๆ 
  หน่วยงานต่าง ๆ ใน มทส
  หมายเลขโทรศัพท์ มทส
  ค้นหานักศึกษา
  ค้นหาบุคลากร
  รวบรวมเวปไซต์น่าสนใจ
  สำนักวิชา
  สาขาวิชาที่เปิดสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมพอลิเมอร์
อาชีวะอนามัยฯ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เทคโนโลยีเลเซอร์
ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูล/สถิติพนักงาน
คู่มือพนักงาน/คู่มือติดต่องาน
บริการรถโดยสารภายใน
ธนาคาร Online กับไทยพาณิชย์
ตารางการออกอากาศ UBC
สาร 5 ส สัมพันธ์ (PDF)
ประกาศที่บุคลากร มทส ควรทราบ

 

108 คำถามสำหรับบุคลากร
 Q: หากหน่วยงานต้องการมี Webpage ของตนเองต้องทำอย่างไร?  

A: หน่วยงานต้องสร้าง Webpage เอง โดยใช้โปรแกรมสร้างเวปเพจที่ไม่มีปัญหากับภาษาไทย เช่น Cmed  MS Frontpage  Macromedia Dreamweaver  โดยท่านสามารถชมการออกแบบเวปเพจจากหน้าหลักของมหาวิทยาลัยได้ หลังจากนั้นสามารถแจ้งคณะทำงานควบคุมดูแลและพัฒนาเวปเพจ เพื่อนำเวปดังกล่าวขึ้นเผยแพร่ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ narudol@ccs.sut.ac.th

 Q: เขียนเวปเพจเป็นภาษาไทยโดยใช้ Visual แล้วอ่านไม่ได้ต้องแก้ไขอย่างไร ?  

A: ส่วนใหญ่คำถามจะเป็นการใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เวอร์ชั่น 3 ขึ้นไป รวมถึง Macromedia Ultradev เราสามารถแก้ไขโปรแกรมโดยดาวน์โหลดไฟล์เล็ก ๆ เพื่อมาแก้ฟอนต์ได้ที่ http://www.thaiware.com (Search หาคำว่า dreamweaver)  หลังจาก install แล้ว ลองสร้างไฟล์ .html ขึ้นมาแล้วพิมพ์ภาษาไทยลงไป จากนั้นเปิดไฟล์นี้ด้วยโปรแกรม Notepad  ถ้าเห็น Source Code เป็นภาษาไทย แสดงว่าใช้ได้ครับ

บุคลากรที่ประสงค์จะสอบถามคำถาม สามารถ E-mail ส่งมาได้ที่ pr@ccs.sut.ac.th  วงเล็บมุมซอง Q&A

โทรทางไกลประหยัดค่าโทรด้วย Y-TEL

     องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เปิดบริการโทรศัพท์ผ่าน Internet Protocol (Y- TEL) ซึ่งจะทำให้การใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลประหยัดลงได้   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถใช้บริการโทรศัพท์ระบบ Y-tel 1234 นี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่จะสามารถใช้บริการระบบ Y-tel 1234 ได้ เลขหมายนั้นจะต้องเปิดบริการทางไกลต่างจังหวัดเท่านั้น ระบบนี้ใช้ได้ทั้งที่สำนักงานและที่เรือนพัก โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

  1. กด 9 เพื่อต่อสายนอก
  2. กดรหัสบริการ 1 2 3 4 เพื่อเข้าสู่ระบบ Y-tel
  3. กดรหัสทางไกล X X X
  4. กดเลขหมายปลายทางที่ต้องการติดต่อ X X X X X X

อัตราค่าบริการระบบ Y-tel 1234
อัตราค่าบริการคิดตามระยะทาง (บาท / นาที)
วัน ช่วงเวลา 0-50 กม. 51-100 กม. 101-200 กม. มากกว่า 200 กม.
วันธรรมดา 07.01-18.00 น. 2 4 6 8
18.01-22.00 น. 1 2 3 4
22.01-07.00 น. 0.75 1.50 2.25 3
วันหยุด 07.01-18.00 น. 1.50 3 4.50 6
18.01-22.00 น. 0.75 1.5 2.25 3
22.01-07.00 น. 0.50 1 1.2 2

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 66 4421 6191-8 โทรสาร: 66 4422 4070 และ 66 4422 4017 เพื่อความถูกต้องในการแสดงผล ควรใช้ Browser IE 5.0 ขึ้นไป บนหน้าจอขนาด 800 X600 Pixels