SUT SUT SUT SUT SUT SUT SUT
SUT SUT
SUT SUT SUT SUT SUT SUT SUT
 
หน้าแรก หมายเลขโทรศัพท์ สถาบันวิชาการ หน่วยงาน มทส.
 
SUT   SUT
SUT SUT SUT SUT SUT SUT SUT
SUT SUT
  หน้าแรก
  ประวัติสำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ผู้บริหาร
  คณาจารย์
  บุคลากร
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  อนามัยสิ่งแวดล้อม
  แพทยศาสตร์
  พยาบาลศาสตร์
 
  สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
  กฏ ข้อบังคับ ระเบียบ
  แผนการเรียน
 
 
 
 
 
 
 
SUT
ข่าวทั่วไป  
   
   


   ข่าว มทส.
 
 

 


   ข่าวกิจกรรม มทส.

 
การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2552
กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียน ในชนบท โครงการ “Back to school"
การประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2551
อบรม "เทคนิคการดูแลบุคลิกภาพสำหรับวัยรุ่น และวัยทำงาน"
 
    

      
 สวพ สัมพันธ์ 2551           สัมมนาทางวิชาการ

SUT
  SUT SUT
SUT
SUT SUT
SUT SUT SUT SUT SUT SUT SUT
SUT
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 SUT
SUT
SUT SUT SUT SUT SUT SUT SUT