เกี่ยวกับหน่วยวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
สมาชิก
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อหน่วยวิจัย
กระดานข่าว

กลุ่มวิจัยย่อย
- การจำลองผลระบบไฟฟ้ากำลัง
- อิเล็กทรอนิกส์กำลังประยุกต์
- ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
- แม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
- คุณภาพกำลังไฟฟ้าและฮาร์มอนิกส์
- พลังงานทดแทน
- ไฟฟ้าแรงสูงและเทคโนโลยีฉนวน

ผลงาน
- สิ่งพิมพ์เผยแพร่์
- โครงการวิจัย
- หนังสือและตำรา
- โครงงานนักศึกษา
- สิทธิบัตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลิงค์ที่น่าสนใจ
- สภาวิศวกร
- กระทรวงพลังงาน
- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
- การไฟฟ้านครหลวง
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- เนคเทค

 
โครงงานนักศึกษา
 

 

ขออภัย...กำลังปรับปรุง !

หน่วยวิจัยไฟฟ้ากำลังและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 0-4422-4404,0-4422-4400 โทรสาร : 0-4422-4601 อีเมล : thanatch@sut.ac.th