สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดย วิธีหน่วยแรงใช้งาน

การออกแบบคาน การออกแบบพื้น การออกแบบเสา การออกแบบฐานราก
 • คานช่วงเดี่ยว
 • พื้นทางเดียว
 • การออกแบบเสาหน้าตัดสี่เหลี่ยม
 • การออกแบบฐานราก
 • คานต่อเนื่องสองด้าน
 • พื้นสองทาง
 • การออกแบบเสาหน้าตัดกลม
 • .
 • คานยื่น
 • . . .
 • คานต่อเนื่องด้านเดียว
 • . . .

  RCdesign@sut.ac.th