การรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2557Suranaree University of Technology

++ ด่วน!! ประกาศเพิ่มเติมผู้สมัครที่ส่งใบ ปพ. 1 ที่มี GPAX 5 ภาคเรียนให้ดำเนินการดังนี้ คลิ๊กดูรายละเอียด
++ ปฎิทินและกิจกรรมการสมัคร
++ วิธีการสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร
++ ประกาศรับสมัคร ประเภทโควตา มีดังนี้
  - ประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด
  - ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - ประเภทโควตานักกีฬา
  - ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
  - ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
    !! ++ เพิ่มคุณสมบัติ ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
  - ประเภทโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
    ++ แบบคำขอทุนนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
  - การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ
    ++ เอกสารแนบท้ายประกาศ

++ การสมัครเข้าศึกษา
    ขั้นตอนการสมัคร มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
    1. กรอกข้อมูลการสมัครทาง On-line
    2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร
    3. พิมพ์ใบสมัคร และส่งเอกสารการสมัคร
    !! ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน (จะไม่มีการให้แก้ไขหากไม่ใช่ของตนเอง)
!! ผู้สมัคร On-line ทำการแทนผู้อื่น ถือว่าทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
   
  ++ กรอกข้อมูลการสมัคร Online เมนูนี้สำหรับทุกประเภทยกเว้นประเภทผู้พิการ ( เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ก.ย. 2556)
    คลิกเลือกภาคของโรงเรียนที่สังกัดตามภาค !! ก่อนกรอกข้อมูลควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
    + ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออกและภาคใต้
+ ภาคเหนือและภาคกลาง
+ อื่นๆ
 
    กรอกข้อมูลผู้สมัครประเภทโควตาผู้พิการ ที่นี่ ( เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ก.ย. 2556)
    +กรอกข้อมูลการสมัคร ประเภทโควตาผู้พิการ
          อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
  ++ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินผู้สมัคร (เป็นไฟล์ PDF)
    + ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออกและภาคใต้
+ ภาคเหนือและภาคกลาง
+ อื่นๆ
 
  ++ พิมพ์ใบสมัคร (แนบเอกสารการสมัครตามประกาศ ส่งไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยไม่ต้องให้โรงเรียนรวบรวม) (เป็นไฟล์ PDF)
    + ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออกและภาคใต้
+ ภาคเหนือและภาคกลาง
+ อื่นๆ
   
  ++ แก้ไขข้อมูลการสมัคร - Download แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
       ข้อมูลที่แก้ไขเองไม่ได้ คือ เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน, แผนการเรียน, ประเภทโควตา, GPAX , อันดับสาขาวิชาที่เลือก
   ให้ Download แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล ส่งไปที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 044-223-010
+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออกและภาคใต้
+ ภาคเหนือและภาคกลาง
+ อื่นๆ
   
  ++ ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร
    + ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออกและภาคใต้
+ ภาคเหนือและภาคกลาง
 
   
 
  ++ ติดต่อสอบถาม
    - รายละเอียดข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 , 044-223-015
- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020, 044-223-018