การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557Suranaree University of Technology

  + ประกาศรับสมัคร และกำหนดการสมัคร
     
    >> Download แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร

++ การสมัครเข้าศึกษา
    ขั้นตอนการสมัคร มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
    1. กรอกข้อมูลการสมัครทาง On-line
    2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร
    3. พิมพ์ใบสมัคร และส่งเอกสารการสมัคร
    4. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
    !! ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน (จะไม่มีการให้แก้ไขหากไม่ใช่ของตนเอง)
!! ผู้สมัคร On-line ทำการแทนผู้อื่น ถือว่าทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
   
  ++ กรอกข้อมูลการสมัคร Online ( เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ก.ย. - 30 ต.ค. 2556)
    !! การกรอกข้อมูลให้ใช้ Browser เป็น Internet Explorer เพื่อไม่ให้มีปัญหากับตัวอักษรภาษาไทย !!
    ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือที่เป็น Windows Phone
    คลิกเลือกภาคที่ตั้งของโรงเรียน !! ก่อนกรอกข้อมูลควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
    >>+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
    >>+ ภาคเหนือ ภาคกลาง และอื่นๆ
 
  ++ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินผู้สมัคร
    >>+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
    >>+ ภาคเหนือ ภาคกลาง และอื่นๆ
 
  ++ พิมพ์ใบสมัคร
      แนบเอกสารการสมัครตามประกาศ ส่งไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2556 โดยถือเอาวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หรือเวลารับเอกสารที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ไม่เกินเวลา 16.30 น. (กรณีนำส่งด้วยตนเอง)
    >>+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
    >>+ ภาคเหนือ ภาคกลาง และอื่นๆ
 
  ++ แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    >>+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
    >>+ ภาคเหนือ ภาคกลาง และอื่นๆ
   
 
  ++ ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร และเอกสารการสมัคร
    >>+ ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร
   
  ++ ติดต่อสอบถาม
    - รายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติ
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-918, 044-223-507
- รายละเอียดวิธีการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 , 044-223-015
- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020, 044-223-018