สารบัญ/ Index (PDF File)


สารบัญ, ปณิธาน, วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ภารกิจ Pledge, Vision, Missions 1-31
สารบัญ Contents 2-3
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย University Council President's Message 4-5
ถ้อบแถลงของอธิการบดี Rector's Message 6-7
ปณิธาน Pledge 8
วิสัยทัศน์ Vision 9
พันธกิจ Responsibility 10
ภารกิจ Missions 11
เป้าประสงค์หลัก Goals 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategies of Development 13
สัญลักษณ์ Symbols 15
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT Background 18
ภาพรวมผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี The Overview of Suranaree University of Technology Operation 26
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน Administration and Operation Resources 32-55
โครงสร้างการจัดองค์กร Organizational Structure 34-35
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ The Autonomous State University 36
ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ Centralized Services, Coordinated Missions 37
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย Participation in the University Developmemt 38
งบประมาณ Budget 39
บุคลากร Personnel 40
การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข Encouraging a Happy Workplace 40
ผลงานดีเด่นของบุคลากร Outstanding Achievements of SUT Personnel 44-47
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ Distinguished Personnel: International and National Awards 48
อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค Physical Plant and Utilities 49-53
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี Equipment and Technology 54-55
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ   Results of Mission Operations and Implementations  56-129
การจัดการศึกษา Educational Management 58-91
การวิจัย Research 92-107
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี Technology Adaptation, Transfer and Development 108-119
การบริการวิชาการแก่สังคม Public Academic Services 120-127
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Arts and Culture Promotion and Preservation 128-129
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น Cooperations 130-137
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ International Cooperation 134-135
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ Cooperation within Thailand 136-137
กิจกรรมสำคัญ   Major Activities 138-157
ทำเนียบผู้บริหาร Administrators' Directory 158-174

ที่มา : รายงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ISBN : 978-974-533-708-4

ต้องการดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่