สารบัญ/ Index (PDF File)


สารบัญ, ปณิธาน, วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ภารกิจ Pledge, Vision, Missions 1-25
สารบัญ Contents 4
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย University Council President' Message 6
สารจากอธิการบดี Rector's Message 8
ปณิธาน Pledge 10
วิสัยทัศน์ Vision 11
พันธกิจ Responsibility 11
ภารกิจ Missions 12
เป้าประสงค์หลัก Goals 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategies of Development 13
สัญลักษณ์ Symbols 14
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT Background 16
ภาพรวมผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี The Overview of Suranaree University of Technology Operation 21
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน Administration and Operation Resources 26-57
โครงสร้างการจัดองค์กร Organizational Structure 28
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ The Autonomous State University 30
ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ Centralized Services, Coordinated Missions 31
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย Participation in the University Developmemt 31
งบประมาณ Budget 32
บุคลากร Personnel 33
การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข Encouraging a Happy Workplace 33
ผลงานดีเด่นของบุคลากร Outstanding Achievements of SUT Personnel 36
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ Distinguished Personnel: International and National Awards 38
อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค Physical Plant and Utilities 46
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี Equipment and Technology 52
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ   Results of Mission Operations and Implementations  58-113
การจัดการศึกษา Educational Management 60
การวิจัย Research 92
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี Technology Adaptation, Transfer and Development 101
การบริการวิชาการแก่สังคม Public Academic Services 108
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Arts and Culture Promotion and Preservation 112
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น Cooperations 114-125
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ International Cooperation 117
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ Cooperation within Thailand 120
กิจกรรมสำคัญ   Major Activities 126-143
ทำเนียบผู้บริหาร Administrators' Directory 144-164

ที่มา : รายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ISBN : 978-974-533-680-3

ต้องการดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่