สารบัญ/ Index (PDF File)


สารบัญ, ปณิธาน, วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ภารกิจ Pledge, Vision, Missions 1-37
สารบัญ Contents 3
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย University Council President' Message 4
สารจากอธิการบดี Rector's Message 8
ปณิธาน Pledge 26
วิสัยทัศน์ Vision 27
พันธกิจ Responsibility 28
ภารกิจ Missions 28
เป้าประสงค์หลัก Goals 29
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategies of Development 29
สัญลักษณ์ Symbols 30
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT Background 32
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน Administration and Operation Resources 38-65
โครงสร้างการจัดองค์กร Organizational Structure 40
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ The Autonomous State University 42
ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ Centralized Services, Coordinated Missions 44
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย Participation in the University Developmemt 44
งบประมาณ Budget 46
บุคลากร Personnel 47
อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค Physical Plant and Utilities 56
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี Equipment and Technology 60
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ   Results of Mission Operations and Implementations   66-137
การจัดการศึกษา Educational Management 68
การวิจัย Research 106
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี Technology Adaptation, Transfer and Development 118
การบริการวิชาการแก่สังคม Public Academic Services 128
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Arts and Culture Promotion and Preservation 137
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น Cooperations 138-151
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ International Cooperation 140
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ Cooperation within Thailand 144
กิจกรรมสำคัญ   Major Activities 152-165
ทำเนียบผู้บริหาร Administrators' Directory 166-185

ที่มา : รายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ISBN : 978-974-533-663-6

ต้องการดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่